Drenering

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer.

Dreneringstilskuddet ble gjeninnført i 2013. Tilskuddet kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal og/eller til planert jordbruksareal.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredete kulturminner. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

Elektronisk søknad

Fra og med 2019 skal ny digital løsning benyttes. Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn.