Regionalt miljøtilskudd

(Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken)

Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) skal stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. Miljøprogrammet gjelder for perioden 2019 – 2022.

Det regionale miljøprogrammet består av en lang rekke ulike tilskuddsordninger som skal ta vare på kulturlandskapet, og som skal redusere forurensing fra landbruket. Det er knyttet diverse vilkår og krav til de ulike ordningene. Veileder med utfyllende kommentarer og vilkår for tilskuddene finner du under dokumenter i høyre kolonne.

Søknadsfristen er 15. oktober 2020.

Oversikt over tilskuddsordningene med foreløpig sats

Tiltak for å ivareta landbrukets kulturlandskap

Drift av bratt areal

 

Helling 1:5

160 kr/daa

 

Helling 1:3 

240 kr/daa

Drift av beitelag

 

Småfe

15 kr/dyr

 

Hest/storfe

20 kr/dyr

Beite av verdifulle jordbrukslandskap i innmark

Raviner, verdifulle og utvalgte kulturlandskap

200 kr/daa

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark

Fjellområder

Småfe

30 kr/dyr

Storfe / Hest

300 kr/dyr

Øyer / holmer

Småfe

300 kr/dyr

Storfe / Hest

1500 kr/dyr

Tilskudd til biologisk mangfold

Slått av verdifulle jordbrukslandskap*   50 kr/daa
Skjøtsel av gårdsdammer   500 kr/dam
Slått av slåttemyr og slåttemark   1500 kr/daa
Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer   250 kr/daa
Skjøtsel av styvingstrær**   500 kr/tre
Soner for pollinerende innsekter I kombinasjon 5 kr/meter
Enkeltstriper 10 kr/meter

Tilskudd til kulturmiljøer og kulturminner

Drift av seter

6 uker

100 000 kr/seter

Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner

 

500 kr/gravminne

Skjøtsel av steingjerder, trerekker og alleer**  

15 kr/meter

Tilskudd til avrenning til
vassdrag og kyst

Prioriterte områder

Andre områder

Ingen jordarbeiding om høsten, erosjonsklasse 

Klasse 1

30 kr/daa

20 kr/daa

Klasse 2

100 kr/daa

70 kr/daa

Klasse 3

180 kr/daa

100 kr/daa

Klasse 4

190 kr/daa

110 kr/daa

Gras på arealer utsatt for flom og erosjon

210 kr/daa

0 kr/daa

Ingen jordarbeiding på flomutsatte og/eller vassdragsnære arealer 130 kr/daa 80 kr/daa
Direktesådd høstkorn og høstoljevekster, erosjonsklasse 1-4 200 kr/daa 0 kr/daa
Fangvekst som underkultur 130 kr/daa 100 kr/daa
Fangvekster sådd etter høsting 200 kr/daa 150 kr/daa

Grasdekt vannvei

30 kr/meter 0 kr/meter
Grasstriper i åker 5 kr/meter 0 kr/meter
Grasdekt kantsone i åker 15 kr/meter 0 kr/meter
Fangdammer 1000 kr/daa 1000 kr/daa

Tilskudd for å redusere utslipp til luft

Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel 20 kr/daa
Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange 60 kr/daa

Tilskudd for å redusere bruk av kjemiske plantevernmidler

Ugrasharving i åker   50 kr/daa
Ugrasbekjempelse i radkulturer   100 kr/daa

Tilskudd miljøavtale***

Trinn 1 - jordløsning 250 kr/daa
Trinn 2 - spredning av kompost, egenprodusert 500 kr/daa

* I prioriterte kulturlandskap
** Gjelder UKL og Verdifulle kulturlandskap. Begrenset til maksimalt kroner 10 000 per foretak
*** Begrenset til maksimalt kroner 50 000 per foretak

Bakgrunn

Regionalt miljøprogram (RMP) 2019-2022 for Oslo og Viken er utarbeidet av Fylkesmannen, og inkluderer en regional forskrift om Regionale miljøtilskudd for Oslo og Viken. Målet for RMP er å bidra til å ivareta kulturlandskapet, begrense utslipp til luft og vann, samt økt jordliv, humusinnhold og bedre jordstruktur.

RMP er en del av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU), hvor vårt felles mål er at landbruket i Oslo og Viken skal utnytte regionens markedsnærhet og særpreg på en bærekraftig måte for å øke mat- og skogproduksjonen og utvikle nye bygdenæringer.