Marka i én region

Kart over kommuner som har skog som omfattes av Skoglovas markaforskrift, markert med lys grønt. Markagrensa er markert med mørk grønn linje.
Kart over kommuner som har skog som omfattes av Skoglovas markaforskrift, markert med lys grønt. Markagrensa er markert med mørk grønn linje.

Med Jevnaker og Lunner inn i Viken har vi nå hele skogområdet definert som Marka innenfor Oslo og Viken-regionen.

Skogbruket i 16 kommuner i og rundt Oslo er underlagt egne restriksjoner for å ivareta flerbrukshensyn. Det er blant annet krav om forhåndsmelding av hogster, og begrensninger på flate-størrelse ved hogst.

Erfarne markakommuner

To av de “nye” Viken-kommunene, Jevnaker og Lunner, har allerede lang erfaring med å forvalte skogbruk innenfor markagrensa. Der er Helge Midttun og Jon-Gerhard Johansen skogbrukssjefer. De to kommunene er del av et felles landbrukskontor for Hadeland og Nittedal, som samlet har landbruksforvaltningen i fire kommuner. Totalt har kontoret mer enn 350 000 dekar skogareal som er omfattet av Skoglovas markaforskrift. Dette utgjør 72 prosent av skogarealet i Jevnaker, Lunner og Nittedal.

Organisasjoner m.fl. har klageadgang på kommunenes behandling av forhåndsmeldt hogst og andre skogbrukstiltak. - Vi må fatte beslutninger på et solid grunnlag, sier skogbrukssjefene. De legger ikke skjul på at det å være markakommune krever en oppegående skogforvaltning. - I tillegg til å dobbeltsjekke alle databaser, drar vi alltid på befaring når vi skal behandle hogstmeldinger eller andre skogsaker. Vi er også nøye med å tilby høringspartene mulighet for befaring ved behandling av vegsaker, forteller de.

De trekker fram at særlig restriksjonene på flateavgrensninger innenfor et område kan være en utfordring. Hogstvedtakene må ta hensyn til et landskap over tid, med gode løsninger for å forsøke å unngå at for eksempel stormfellinger fører til større flater enn det som er tillatt.

Enhetlig praksis

Et betydelig antall hogstmeldinger og saker om skogsdrift i Marka blir behandlet i kommunene hvert år. Fylkesmannen har ansvar for saker som gjelder kommuneskoger, samt klagesaker.

- At alle Marka-kommunene nå er samlet i samme region gjør at det er enklere å ha en samkjørt og enhetlig praksis i saksbehandling, sier Helge Nordby, seksjonssjef for skogbruk og arealforvaltning hos Fylkesmannen.
- På samme tid blir vi, som eneste Fylkesmannsembete med slike saker, mer sårbare med tanke på å sikre jevn og robust forvaltning. Dette fordrer at vi også prioriterer egne ressurser til dette feltet, i tillegg til kommunene.

 

Kontaktpersoner