Regionalt miljøprogram for jordbruket

Nytt Regionalt miljøprogram fra 2019 har søknadsfrist 15.oktober. Veiledningsmateriell er nå klart.

Regionalt miljøprogram (RMP) for landbruket i Oslo og Viken gjelder fra 2019-2022. RMP inneholder en rekke tilskuddsordninger for miljøtiltak og noen miljøkrav for de mest sårbare områdene i regionen. Miljøtiltakene i RMP bidrar til å redusere avrenning til vann og utslipp til luft fra jordbruket og til å ivareta jordbrukets kulturlandskap med biologisk mangfold og kulturminner.

Nytt for 2019

I miljøprogrammet har vi sammen med næringsorganisasjoner og forvaltningen i Oslo og Viken valgt ordninger som skal styrke innsatsen på viktige miljøområder.

Vi har:

  • Styrket innsats for vannmiljø med økte tilskudd til vassdragsnære arealer, grasdekte soner for å bremse erosjon og avrenning til sårbare vassdrag.
  • Økt innsats for klima ved å innføre nye ordninger i Oslo, Akershus og Østfold for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og ordninger som bidrar til bedre jordkvalitet og økt karbonlagring i jord. Buskerud har hatt tilsvarende ordninger tidligere.
  • Økt innsats for pollinerende innsekter, og da i kombinasjon med soner som også begrenser avrenningen til vann.

Veiledningsmateriell er klart

I veilederen for RMP finner du informasjon og oversikt over hvilke tiltak du kan søke tilskudd for i 2019. Her finner du også informasjon om elektronisk søknadsskjema, vilkår og foreløpige satser. Veilederen blir ikke sendt ut i posten, men du kan laste den ned fra nettsiden. Den vil i tillegg bli sendt ut elektronisk til alle søkere av produksjonstilskudd.

Du kan lese mer om miljøprogrammet og veilederen for regionalt miljøtilskudd og miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken på nettsiden om Regionalt miljøtilskudd