Frist for å søke erstatning etter avlingssvikt er 31. oktober

Søknadsfristen nærmer seg, og her er noen ting som er greit å kjenne til:

Elektronisk søknad
Du søker elektronsik via Altinn. Her er direktelenke til søknadsskjemaet. Lenka finner du også på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Søknadsfrist og dokumentasjon
Selv om du ikke har all dokumentasjon klar ved søknadsfristen, er det viktig at søknaden sendes inn til fristen 31. oktober. Dokumentasjon både for gjennomsnittsårene og skadeåret kan ettersendes.

Meldeplikt og kontroll
Hovedregelen er at bonden skal melde mistanke om avlingssvikt til kommunen så raskt som mulig. Det er bare skader som er direkte forårsaket av klimatiske forhold som gir rett til erstatning. I 2018 slapp søkere fra tørkerammede områder å dokumentere skadeårsaken. I 2019 gjelder igjen regelen om at foretaket må kunne dokumentere årsakssammenheng og skadeomfang. 

Tapsbegrensningsplikt og uhøsta areal
Foretaket har plikt til å drive faglig forsvarlig, forebygge og begrense skaden. Foretakene har en såkalt tapsbegrensningsplikt. Avling med restverdig skal høstes dersom verdien overstiger høstekostnadene. Dersom arealet ikke høstes bortfaller vanligvis retten til erstatning for det uhøsta arealet. Det kan unntaksvis gis erstatning for uhøstet areal, for eksempel ved ekstraordninært vanskelige innhøstingsforhold.  For at bonden skal få aksept for at areal ikke kan høstes, må kommunen eller Fylkesmannen bekrefte at innhøstingsforholdene er uforsvarlige. Dersom bonden anser at avlinga er tapt på rot, og av den grunn ikke ønsker å høste den, må det innhentes bekreftelse av forvaltningen. Det må gjøres på et tidspunkt da dette er mulig å vurdere.

 

Erstatningsordningen etter avlingssvikt er et sikkerhetsnett i tilfeller der produsenten ikke kan sikre seg på annen måte. Den er ikke en inntektsgaranti. Den dekker tap i mengde, ikke kvalitetstap, med visse unntak for frukt og bær.

Les mer om ordningen hos Landbruksdirektoratet.