Skjønnsmidler for 2019 - lokale forhold som bør vektlegges ved fordeling av gjenstående midler og innspill til fordeling av midler for 2020

Kommunene kan sende sine tilbakemeldinger til oss innen 20. august 2019.

For 2019 gjenstår det 17,1 mill. kroner som skal dekke både fornyings-og innovasjonsprosjekter og kompensasjon av utgiftskrevende forhold i enkelt kommuner.  

Skjønnsmidler 2019 lokale forhold

Vi har mottatt søknader til prosjekter som langt overstiger de midlene vi har til rådighet. Vi holder på med gjennomgangen av søknadene fra kommunene om prosjektmidler for 2019 og det er derfor på det nåværende tidspunkt ikke klart hvor stor andel av de tilbakeholdte midlene som vil gå til prosjekter. Tildelingen av prosjektskjønnsmidler skjer fortløpende gjennom sommeren. I tillegg vil vi prioritere midler til kommuner som påføres kostnader ved endring av kommunenummer selv om de ikke er i en sammenslåingsprosess.

På grunn av ovennevnte gjør vi kommunene oppmerksomme på at vi har veldig lite midler til rådighet til dekning av lokale forhold som ikke fanges opp av inntektssystemet. Dette kan også være naturskade i begrenset omfang.

Departementet gir hvert år retningslinjer for skjønnstildelingen slik at det sikres en viss grad av samordning og felles struktur. Imidlertid skal lokale forhold i hvert enkelt fylke legges til grunn.

Fylkesmannen inviterer kommunene til å beskrive utgiftskrevende forhold av betydning som kommunene ikke kan påvirke selv, og som ikke er fanget opp i inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger. Vi ber kommunen om å redegjøre for hvilke spesielle forhold som gjør at kommunen etter eget syn bør prioriteres ved tildeling av skjønn for 2019. Vi ber kommunene om å være konkrete og gjør igjen oppmerksom på at det er svært lite midler til rådighet. Søknadene må være forankret hos rådmannen.

Skjønnsmidler for 2020 – innspill til fordeling av midler:

Vi ser at det har vært ulik praksis i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold ved fordeling av midler. Dette skal vi gradvis endre. Imidlertid gjør vi oppmerksom på at vi gradvis skal tilpasse oss et nytt system uten for store endringer i første omgang.

Vi inviterer kommunene til å komme med innspill til hvilke forhold kommunene er opptatt av bør ligge til grunn for fordeling av midler for 2020.

Departementets retningslinjer:

Departementet gir retningslinjer for tildeling av skjønnsmidler. Se lenken til høyre i margen. Hovedtrekkene i retningslinjene er følgende:

«Formålet med skjønnsmidlene er å fange opp forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger. Dette kan være forhold av uforutsett, midlertidig eller mer langvarig karakter.

Ved vurdering av tildeling av skjønnsmidler skal fylkesmannen gjøre en helhetlig vurdering av kommunens økonomi. Skjønnsmidler bør tildeles på grunnlag av kommunens økonomi som helhet, og ikke på grunnlag av enkeltstående sektorer».