Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2019

Foreløpige KOSTRA-tall er nå tilgjengelige og vi har laget et enkelt hefte med oversikt over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner. 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem om kommunale virksomheter. Ulik prioritering, kvalitet på tjenestene, struktur og behov i befolkningen, er faktorer som vil påvirke nøkkeltallene.

Vi presenterer noen utvalgte økonomiske nøkkeltall basert på de foreløpige KOSTRA-tall for kommuner i våre fylker. Se dokumentet til høyre i margen. Hensikten med rapporten er å vise til den økonomiske situasjonen i våre kommuner basert på foreløpige KOSTRA-tall. For å vise utviklingen i økonomien har vi tatt med tidsserier for perioden 2015-2019.

Tallene vi har tatt utgangspunkt i er konserntall pr 30.03.2020. Vi har ikke brukt tall pr 16.03.2020 da balansedata ble publisert med mangelfullt datagrunnlag for 2019. Se rettelogg til høyre under dokumenter.