Lovlighetskontroll av budsjett 2019 for Halden og Nedre Eiker

Budsjettene for begge kommunene er godkjent uten merknader.  

Per 31.08.2018 er det Halden kommune og Nedre Eiker kommune fra våre fylker, som er oppført i Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).

Kommuner i ROBEK må ha godkjenning fra oss for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres, jf. kommuneloven § 60. Denne myndigheten er vi delegert fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennom rundskriv H-8/01.  

Vi har gått igjennom de vedtatte budsjettene for 2019 for Halden kommune og Nedre Eiker kommune. Budsjettene er godkjent av oss uten merknader, og vedtakene våre kan leses i menyen til høyre.

Både Halden kommune og Nedre Eiker kommune vil bli utmeldt av ROBEK når regnskapene for 2018 er vedtatt med inndekning av tidligere underskudd.

Fylkesmannen vil berømme kommunenes innsats for arbeidet med å dekke inn underskuddene.