Kommuneproposisjonen 2021 og Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen la i dag fram forslag til Kommuneproposisjonen 2021 og Revidert nasjonalbudsjett 2020.

Kommunesektoren 2020

En rekke ulike forhold knyttet til virussituasjonen påvirker kommunsektorens inntekter og utgifter i 2020. Noen hovedpunkter (for mer informasjon se kommuneproposisjonen 2021, lenke til høyre):

 • Kommunesektorens skatteinntekter anslås å falle med om lag 5,3 mrd. kroner i 2020 sammenliknet med saldert budsjett. 
 • Kommuner og fylkeskommuner vil også få reduserte inntekter fra gebyrer og andre inntekter.
 • Det anslås at kommunesektoren har hatt merutgifter på om lag 3,6 mrd. kroner knyttet til virusutbruddet.
 • Det anslås en vesentlig lavere lønns- og prisvekst enn tidligere, noe som trekker ned kommunesektorens utgifter. Innsparingen som følge av lavere kostnadsvekst er anslått til 9,1 milliarder kroner.

Kommunesektoren har gjennom allerede vedtatte tiltak mottatt kompensasjon på om lag 6,5 mrd. kroner. I revidert nasjonalbudsjett 2020 foreslås det:

 • Reduksjon av arbeidsgiveravgiften i to måneder i tråd med Stortingets anmodning. For kommunesektoren innebærer det reduserte utgifter anslått til om lag 2,2 mrd. kroner i 2020.
 • Økte bevilgninger til kommunesektoren på om lag 2,1 mrd. kroner. Dette inkluderer
  • 1,5 mrd. kroner i kompensasjon til fylkeskommunene for bortfall av inntekter knyttet til kollektivtrafikk
  • 350 mill. kroner som en del av tiltaksplanen for sårbare barn og unge
  • 140 mill. kroner til digitalisering i skolen
  • 80 mill. kroner til praksiskompensasjon for fastleger 
  • 50 mill. kroner til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for særlig utsatte grupper

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 2021

Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 2 og 2,4 mrd. kroner i 2021. For mer informasjon, se lenke til høyre kommuneproposisjonen 2021.

Utvalg - gjennomgang av inntektssystemet

Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg som skal foreta en helhetlig vurdering av inntektssystemet for kommunene. Utvalget blir bedt om å gjøre prinsipielle og faglige vurderinger av fordelingen av inntekter og behovet for utjevning mellom kommunene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil komme tilbake med sammensetning av utvalget i løpet av våren. Utvalget skal etter planen levere sin utredning i løpet av våren 2022.

Aktivitetsskapende tiltak

Regjeringen arbeider nå med aktuelle tiltak i fase 3 – det vil si tiltak som kan bidra til økt aktivitet i økonomien. Så lenge det er en situasjon hvor man må begrense sosial kontakt, gir det liten mening med tiltak som krever mere menneskelig kontakt, som igjen kan innebære økt smittespredning. Regjeringens oppfordring til kommunene er likevel denne:Ikke utsett planlagte prosjekter, som likevel skal gjennomføres. Dette på en måte som ikke bidrar til nye smitteutbrudd.

Fylkesmannens informasjonsbrev til kommuner

Vårt informasjonsbrev til kommuner med de viktigste momentene ligger til høyre i menyen.