Fordeling av restmidler til utgiftskrevende forhold av betydning

Vi har tildelt til sammen 8,73 millioner kroner av tilbakeholdte skjønnsmidler til kommunene i Viken.

Disse midlene skal kompensere kommuner for forhold de ikke kan påvirke selv, og som ikke fanges opp i inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger, se kap. 2 i retningslinjer som ligger til høyre i margen.

Fordeling

Av rammen på 8,7 millioner kroner har vi tildelt 2,4 millioner kroner til 16 kommuner som har under 5.000 innbyggere i forbindelse med endring av kommunenummer. Dette gjelder følgende kommuner:

De øvrige 6,33 millioner kroner er tildelt følgende kommuner, knyttet til lokale forhold:

Vi gjør oppmerksom på at Nittedal kommune er tildelt midler på grunn av jordras og Nes kommune i Buskerud i forbindelse med endring av kommunenavn.

Slik blir den totale fordelingen av restmidler på til sammen 8,73 millioner kroner til kommunene i Oslo og Viken:

Utbetaling

Restmidler utbetales på novemberterminen av rammetilskuddet.