Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


11.10.2019

Fordeling av restmidler til utgiftskrevende forhold av betydning

Vi har tildelt til sammen 8,73 millioner kroner av tilbakeholdte skjønnsmidler til kommunene i Viken.

07.10.2019

Dokumentasjon fra informasjonsmøte om forslag til statsbudsjett for 2020

Vi inviterer til lokalt informasjonsmøte om kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

20.06.2019

Skjønnsmidler for 2019 - lokale forhold som bør vektlegges ved fordeling av gjenstående midler og innspill til fordeling av midler for 2020

Kommunene kan sende sine tilbakemeldinger til oss innen 20. august 2019.

19.06.2019

Endelige regnskapstall for 2018

Vi ønsker med dette å gi et kortfattet bilde av den økonomiske situasjonen i våre kommuner. Dette gjør vi gjennom presentasjon av noen få nøkkeltall, eller indikatorer, hentet fra regnskap for 2018. Presentasjonen er på ingen måte fullstendig gjennomgang av den økonomiske situasjonen i enkelt kommune og man må være varsom med å trekke konklusjoner på grunnlag av en eller få indikatorer.

26.02.2019

Lovlighetskontroll av budsjett 2019 for Halden og Nedre Eiker

Budsjettene for begge kommunene er godkjent uten merknader.  

29.01.2019

Tilskudd til økt lærertetthet

Tilskuddet skal sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-10. trinn. Midlene er øremerket lærerstillinger til undervisning.