Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll (delegert til fylkesmannen) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Fylkesmannen dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Beløpsgrensen er fastsatt ut fra antall innbyggere i kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere

Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


12.08.2020

Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2019

Vi laget et enkelt hefte med oversikt over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.

02.06.2020

Regjeringens strategi for økonomiske tiltak fremover – Norges vei ut av krisen

29. mai la regjeringen fram forslag til en ny tiltakspakke for kommunesektoren.

29.05.2020

Regjeringen har bevilget 100 millioner til flomsikring i kommunene

Oslo og Viken er tildelt 10 millioner av disse. Den fylkesvise rammen er basert på vurderinger av de behov og tiltak som er spilt inn fra kommunene.

12.05.2020

Kommuneproposisjonen 2021 og Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen la i dag fram forslag til Kommuneproposisjonen 2021 og Revidert nasjonalbudsjett 2020.

30.04.2020

Fordeling av ekstra skjønnsmidler til våre kommuner i forbindelse med utbruddet av koronaviruset

For at kommunene skal være best mulig rustet til å møte utfordringene de står ovenfor ble skjønnsrammen til kommunene i alt økt med 400 millioner kroner i 2020. Av disse fikk Oslo og Viken litt over 144 millioner kroner. Nå er fordelingen av disse klar.

20.04.2020

Midler til kommunesektoren som følge av Covid-19

Kommuner og fylkeskommuner har i dag i en ekstraordinær utbetaling fått overført midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

14.04.2020

Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2019

Foreløpige KOSTRA-tall er nå tilgjengelige og vi har laget et enkelt hefte med oversikt over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner. 

02.04.2020

Tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet

Informasjon om økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av pandemien. Tiltakene innebærer at fellesskapet- staten- bærer hoveddelen av inntektssbortfallet norsk økonomi nå opplever.

11.10.2019

Fordeling av restmidler til utgiftskrevende forhold av betydning

Vi har tildelt til sammen 8,73 millioner kroner av tilbakeholdte skjønnsmidler til kommunene i Viken.

07.10.2019

Dokumentasjon fra informasjonsmøte om forslag til statsbudsjett for 2020

Vi inviterer til lokalt informasjonsmøte om kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Flere nyheter