Tildeling av prosjektskjønn for 2019

Ved tildeling av prosjektmidler har vi prioritert prosjekter som flere kommuner samarbeider om, digitaliseringsprosjekter og prosjekter som har stor overføringsverdi til andre kommuner.

Følgende prosjekter er tildelt skjønnsmidler i 2019:

Skjønnsmidler for til sammen 8,350 mill. kroner er innvilget til prosjekter i Viken.

Kommune Samarbeidspartnere Prosjekt Tildelt beløp
Sarpsborg Aremark, Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Halden, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, Rakkstad, Rygge, Rømskog, Råde, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler, Østfold fylkeskommune Digi Viken Øst                  1 600 000
Sarpsborg Alle kommuner i Viken gjennom Rådmannsutvalget i Akershus, Buskerud og Østfold Digi Viken                    550 000
Sarpsborg Indre Østfold, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden Økonomi HUB - Velferdspiloten                    200 000
Halden Høgskolen i Østfold. Indre Østfold, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Evaluering av velferdspiloten                    400 000
Halden Indre Østfold, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden Koordinert utviklingsarbeid- Velferdspiloten                    200 000
Fredrikstad Indre Østfold, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden Velferdspilot                    200 000
Hobøl Askim, Eidsberg, Spydeberg, Trøgstad, Nye Indre Østfold kommune Koordinert utviklingsarbeid- Velferdspiloten                    500 000
Ullensaker Eidsvoll Kommune, Gjerdrum Kommune, Hurdal Kommune, Nannestad Kommune, Nes Kommune, ØVre Romerike Brann Og Redning Iks Helhetlig overordnet regional ROS-analyse for Gardermoregionen                    900 000
Ski Oppegård Budsjettprosessen som endringsarena                    600 000
Asker : NAV i skolen med flyktningefokus                    300 000
Drammen Nedre Eiker og Svelvik Lokaldemokratiske løsninger i nye Drammen                  1 100 000
Kongsberg Nore og Uvdal, Flesberg, Rollag I Buskerud og Tinn, Hjartdal og Notodden i Telemark Helhetlig plattform for digitalisering av kommunale tjenester i Kongsbergregionen                    900 000
Ål Flå, Nes, Gol, Hemsedal, og Hol SamHall - Interkommunalt samarbeid om kompetanse og innovasjon i Hallingdal                    900 000
SUM PROSJEKTSKJØNN- VIKEN                  8 350 000

 

Fylkesmannen har blitt oppfordret av Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å opprettholde rammen til Oslo kommune på 5,7 mill. kroner til fornyings- og innovasjonsprosjekter. Dette har vi imøtekommet ved at syv prosjektsøknader har utløst tildelingsrammen. 

Prosjekt Tildelt beløp
Potensiale for digitalisering med RPA og Chatbot 1 755 000
Kontantfri hverdag for brukere med funksjonsnedsettelser 700 000
Digital begeistring - en struktur for utvikling og innovasjon i bydel Frogner 725 000
Ettervern i Bydel Gamle Oslo 500 000
Innovative samarbeid på tvers av bydelens tjenester for å møte morgendagens velferdssamfunn (bydelene Gamle Oslo og Nordstrand) 970 000
Frivilligbørs i Oslo - et pilotprosjekt 650 000
Pilotprosjekt - Utvikling av kunnskapsgrunnlag og digital kartfunksjon for kulturell infrastruktur 400 000
SUM PROSJEKTSKJØNN - OSLO 5 700 000

 

Prosjektmidlene vil bli overført gjennom rammetilskuddet til den kommunen som står som mottaker av midlene.

Gjennom tildeling av midler forplikter kommunene seg til å dele erfaringer, overføre kompetanse og bistå andre kommuner, slik at midlene brukes effektivt. Det stilles også krav om dokumentasjon og rapportering. Frist for rapportering på prosjektmidler for 2019 til Fylkesmannen er 1. mars 2020. Rapporteringen skjer i ISORD, saksbehandlingssystemet for prosjektskjønn.