Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


09.04.2019

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har lagt fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

26.03.2019

Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken har utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2019, hvor vi setter søkelys på prioritere kommunale oppgaver som regjeringen har klare forventinger til.  

12.03.2019

Vikenkonferansen - Digitale muligheter 28.-29. mai 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken og KS i Akershus, Østfold og Buskerud har gleden av å invitere til Vikenkonferansen hvor vi retter oppmerksomhet på digitalisering i Viken-kommunene. Målet med konferansen er å berede grunnen for et effektivt og nyttig samarbeid på digitaliseringsområdet.

26.02.2019

Lovlighetskontroll av budsjett 2019 for Halden og Nedre Eiker

Budsjettene for begge kommunene er godkjent uten merknader.  

29.01.2019

Tilskudd til økt lærertetthet

Tilskuddet skal sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-10. trinn. Midlene er øremerket lærerstillinger til undervisning.

25.01.2019

Invitasjon til å søke prosjektskjønnstilskudd for 2019

Inntil 12 millioner kroner skal etter søknad fra kommuner fordeles som støtte til fornyings- og innovasjonsprosjekter

11.01.2019

Deler av kommuneloven trer i kraft fra og med 1. juli 2019

Den 20. desember vedtok Kongen i statsråd at lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) skal tre i kraft i to omganger.

08.01.2019

KOSTRA innrapportering er i gang for 2018

Alle kommuner, interkommunale selskap og kommunale foretak skal levere elektronisk rapportering til Statistisk sentralbyrå (SSB) innen 15. februar 2019.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel