Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


07.10.2019

Dokumentasjon fra informasjonsmøte om forslag til statsbudsjett for 2020

Vi inviterer til lokalt informasjonsmøte om kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

26.09.2019

Når de nye kommunestyrene og fylkestingene konstitueres i høst, skal de forholde seg til en helt ny kommunelov

Viktig informasjon om den ny loven.

09.08.2019

Tildeling av prosjektskjønn for 2019

Ved tildeling av prosjektmidler har vi prioritert prosjekter som flere kommuner samarbeider om, digitaliseringsprosjekter og prosjekter som har stor overføringsverdi til andre kommuner.

20.06.2019

Skjønnsmidler for 2019 - lokale forhold som bør vektlegges ved fordeling av gjenstående midler og innspill til fordeling av midler for 2020

Kommunene kan sende sine tilbakemeldinger til oss innen 20. august 2019.

19.06.2019

Endelige regnskapstall for 2018

Vi ønsker med dette å gi et kortfattet bilde av den økonomiske situasjonen i våre kommuner. Dette gjør vi gjennom presentasjon av noen få nøkkeltall, eller indikatorer, hentet fra regnskap for 2018. Presentasjonen er på ingen måte fullstendig gjennomgang av den økonomiske situasjonen i enkelt kommune og man må være varsom med å trekke konklusjoner på grunnlag av en eller få indikatorer.

09.04.2019

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har lagt fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

26.03.2019

Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken har utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2019, hvor vi setter søkelys på prioritere kommunale oppgaver som regjeringen har klare forventinger til.  

12.03.2019

Vikenkonferansen - Digitale muligheter 28.-29. mai 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken og KS i Akershus, Østfold og Buskerud har gleden av å invitere til Vikenkonferansen hvor vi retter oppmerksomhet på digitalisering i Viken-kommunene. Målet med konferansen er å berede grunnen for et effektivt og nyttig samarbeid på digitaliseringsområdet.

26.02.2019

Lovlighetskontroll av budsjett 2019 for Halden og Nedre Eiker

Budsjettene for begge kommunene er godkjent uten merknader.  

29.01.2019

Tilskudd til økt lærertetthet

Tilskuddet skal sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-10. trinn. Midlene er øremerket lærerstillinger til undervisning.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel