Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


14.01.2020

Utlysning av prosjektskjønnsmidler for 2020

Deler av tilbakeholdte skjønnsmidler lyses ut til fornyings- og innovasjonsprosjekter for alle våre kommuner. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet.

15.11.2019

Tilsynsforum

Tilsynsforum er et dialogmøte mellom statlige tilsynsetater og kontrollutvalgssekretariater for å drøfte prioriteringer og gjennomføring av planlagte tilsyn.

05.11.2019

Dialog med kommunene skal sikre bedre tjenester til barn og unge i en sårbar situasjon

- Vi skal gi kommunene bedre forståelse av det viktige 0-24 samarbeidet, som går ut på å få til bedre samhandling mellom etater og fagpersoner som arbeider med utsatte barn og unge i kommunene, sier Une Borg Kjølseth fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

07.10.2019

Dokumentasjon fra informasjonsmøte om forslag til statsbudsjett for 2020

Vi inviterer til lokalt informasjonsmøte om kommuneopplegget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

26.09.2019

Når de nye kommunestyrene og fylkestingene konstitueres i høst, skal de forholde seg til en helt ny kommunelov

Viktig informasjon om den ny loven.

09.08.2019

Tildeling av prosjektskjønn for 2019

Ved tildeling av prosjektmidler har vi prioritert prosjekter som flere kommuner samarbeider om, digitaliseringsprosjekter og prosjekter som har stor overføringsverdi til andre kommuner.

20.06.2019

Skjønnsmidler for 2019 - lokale forhold som bør vektlegges ved fordeling av gjenstående midler og innspill til fordeling av midler for 2020

Kommunene kan sende sine tilbakemeldinger til oss innen 20. august 2019.

19.06.2019

Endelige regnskapstall for 2018

Vi ønsker med dette å gi et kortfattet bilde av den økonomiske situasjonen i våre kommuner. Dette gjør vi gjennom presentasjon av noen få nøkkeltall, eller indikatorer, hentet fra regnskap for 2018. Presentasjonen er på ingen måte fullstendig gjennomgang av den økonomiske situasjonen i enkelt kommune og man må være varsom med å trekke konklusjoner på grunnlag av en eller få indikatorer.

09.04.2019

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har lagt fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

26.03.2019

Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken har utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2019, hvor vi setter søkelys på prioritere kommunale oppgaver som regjeringen har klare forventinger til.  

Flere nyheter Få nyhetsvarsel