Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av avfallsanlegg – Franzefoss Gjenvinning AS, Isi Miljøpark


Høringsfrist 06. desember 2019 23:30

Franzefoss Gjenvinning AS søker Fylkesmannen om tillatelse til mottak, sortering, mellomlagring og behandling av ordinært og farlig avfall på Isi Miljøpark (Isiveien 60 og 80, gbnr. 70/1), i Bærum kommune.

Fylkesmannen har mottatt anmodning om utsatt høringsfrist fra Styringsgruppe Aksjon Isi. Vi har besluttet å utsette høringsfristen for alle berørte parter, frem til 6. desember 2019.

Sammendrag av søknaden

Franzefoss Gjenvinning AS søker om mottak av totalt 100 060 tonn næringsavfall årlig, inkludert EE-avfall samt rent trevirke og overflatebehandlet trevirke som skal kvernes. Videre søkes det om mottak og kverning av 6520 tonn fast farlig avfall (herunder impregnert trevirke) fra næringsvirksomhet. Det søkes også om mottak og mellomlagring av 3000 tonn farlig avfall stykkgods årlig, samt mottak og sanering av 100 tonn kasserte fritidsbåter.

Virksomheten opplyser at avløpsvann fra hall og brakkebygg vil gå til kommunalt nett. Overvann fra rene områder utendørs vil ledes bort fra området og dreneres i grunnen. Overvann fra mulige forurensede områder utendørs ledes til oljeavskiller og videre til kommunalt nett.

Tiltaket vil medføre økt trafikk, samt noe støy og støv. Sortering og kverning av avfall vil foregå innendørs, og virksomheten oppgir at dette dermed ikke vil medføre støy til omgivelsene i nevneverdig grad. Dette vil også være med på å redusere støvutvikling, i tillegg til overspyling med vann ved tørt vær.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Franzefoss Gjenvinning AS lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden og høringsbrev sendt til berørte parter kan leses i menyen til høyre.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen innen 6.12.2019. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2019/1547».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak i saken.