Søknad om mudring i Evjesund i Rygge kommune


Høringsfrist 30. mars 2019 01:00

Det er søkt om om tillatelse til å mudre i Evjesund i Rygge kommune og dumpe massene ved Midtre Sletter i Råde kommune.  

 

Du kan komme med uttalelse til søknaden, innen høringsfristen 29. mars 2019.

Om søknaden

Søkeren ønsker å mudre i Evjesund, Rygge kommune, utenfor eiendommene gbnr 35/72, 35/73 og 35/74. Det er søkt om å mudre inn til tre brygger i et område på ca. 1000 m2, tilsvarende ca. 500 m3. De ønsker å benytte gravemaskin fra lekter. Det er søkt om å dumpe masse på dumpefelt ved Midtre Sletter i Råde kommune.

Det er oppgitt i søknaden at det tidligere er mudret på stedet i 1965, 1995 og 2005. Søker skriver at tidligere analyser har vært helt uten forurensing av tungmetaller
eller andre giftstoffer.

I Naturbasen til Miljødirektoratet er det like ved området hvor det planlegges mudring avmerket et ålegrassamfunn som er vurdert som lokalt viktig.

Søknaden kan leses i sin helhet under "Dokumenter".

Om høringen

I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7 og forvaltningsloven § 16, forhåndsvarsles søknaden til berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som blir særlig berørt, før vedtak blir truffet i saken.

Uttalelser til søknaden kan gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 235, 1502 Moss, innen 29. mars 2019.

Uttalelser må merkes med referanse: 2019/10042.

Kontaktpersoner