Søknad om etablering og vedlikehold av kunstig sandstrand i Drammen


Høringsfrist 22. mars 2019 23:30

Drammen kommune har søkt om tilltatelse til å etablere og vedlikeholde en kunstig sandstrand i bukta mellom jernbanekaia og Gyldenløve brygge.

Vi sender med dette på høring søknaden fra kommunen, mottatt hos oss 23. oktober 2018. 

Om søknaden

I søknaden, som legges til grunn for høringen, søker Drammen kommune ved Vei, natur og idrett om tillatelse etter forurensningsloven til etablering og vedlikehold av kunstig sandstrand i bukta mellom jernbanekaia og Gyldenløve brygge (Gnr./bnr. 111/616/0/0) i Drammen kommune.

Kommunen søker om å fylle ut 100 m3 natursand i første omgang, for så å vedlikeholde stranda med påfylling av 50 m3 hvert tredje år.

Søknaden kan leses i sin helhet under "Dokumenter".

Om høringen

I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7 og forvaltningsloven § 16, forhåndsvarsles søknaden til berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som blir særlig berørt, før vedtak blir truffet i saken.

Uttalelser til søknaden kan gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 235, 1502 Moss, innen 22. mars 2019.

Uttalelser må merkes med referanse 2019/351.