Søknad om endring av tillatelse - Hallingdal Renovasjon forbrenningsanlegg


Høringsfrist 11. februar 2019 23:59

Hallingdal Renovasjon IKS har tillatelse fra Fylkesmannen til forbrenning av smittefarlig avfall, og har søkt Fylkesmannen om endring av tillatelsen til økt mengde smittefarlig avfall. Frist for å komme med høringsinnspill til søknaden før vedtak treffes er satt til 11. februar 2019.

Bakgrunn

Hallingdal Renovasjon IKS driver forbrenningsanlegg for avfall i Kleivi næringspark i Ål kommune. Virksomheten har tillatelse etter lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Tillatelsen omfatter blant annet forbrenning av 5 tonn smittefarlig avfall årlig. Hallingdal Renovasjon har de siste årene opplevd at behovet for forbrenning av smittefarlig avfall er større enn de har tillatelse til, og søker derfor om å kunne forbrenne 10 tonn smittefarlig avfall årlig. 

 

Sammendrag av søknaden fra Hallingdal Renovasjon IKS


Fylkesmannen mottok søknad fra Hallingdal Renovasjon IKS 23. oktober 2018 om endring av tillatelsen slik at det tillates forbrenning av inntil 10 tonn smittefarlig avfall årlig. Hallingdal Renovasjon la ved analyseresultater av smittefarlig avfall som mottas ved forbrenningsanlegget.


Forhåndsvarsel av søknad


I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, forhåndsvarsles søknaden til de berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt, før vedtak blir truffet i saken. Søknaden kan finnes på våre hjemmesider: www.fylkesmannen.no/ov

Uttalelser til søknaden gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss innen 11. februar 2019.

Vi ber om at alle henvendelser vedrørende saken merkes med referanse 2019/3886.

 

Informasjon om saksgangen videre


Etter at eventuelle høringsinnspill har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen deretter vil fatte vedtak i saken.