Høring av søknad om tillatelse til dumping av snø i Drammensfjorden ved Gilhus og Terminalbukta i Lier kommune


Høringsfrist 25. februar 2019 23:59

Fylkesmannen i Oslo og Viken har 15. november 2018 mottatt søknad fra PX Solution AS om tillatelse til dumping av snø i Drammensfjorden ved Gulhus og Terminalbukta i Lier kommune. Søknaden legges til grunn for høringen.

PX Solutions AS søker på vegne av Eidos Eiendomsutvikling AS og Ivar Tanum AS. Søknaden gjelder dumping av nyfallen snø fra næringsområder på Gilhus og Terminalen til Drammensfjorden.

Forhåndsvarsling av søknad

I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, forhåndsvarsles søknaden til de berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt, før vedtak blir truffet i saken.

Søknaden med tilhørende dokumenter som danner grunnlag for saken ligger i menyen til høyre.

Uttalelser til søknaden gis skriftlig og sendes per e-post til fmov@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 235, 1502 Moss, innen 25. februar 2019.

Informasjon om saksgang videre

Etter at eventuelle høringsinnspill har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen deretter vil fatte vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.