Kapittel 9

Tvang overfor psykisk utviklingshemmede er regulert i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (hol.)  kapittel 9. 

Kapittel 9 – et regelverk som skal sørge for rettssikkerhet

Dersom en bruker utsetter seg selv, andre eller materiell for vesentlig skade skal det fattes vedtak med tiltak som skal begrense eller forhindre denne skaden etter § 9-5 tredje ledd bokstav b. Oppstår det en nødsituasjon som det ikke er fattet vedtak om og det må gripes inn med bruk av tvang, skal det sendes enkeltmelding etter § 9-5 tredje ledd bokstav a. Dersom det må iverksettes tiltak for å sørge for at brukers grunnleggende behov ivaretas må det fattes vedtak om tiltak etter § 9-5 tredje ledd bokstav c. 

Det skal arbeides med andre løsninger og forebyggende tiltak for å unngå bruk av tvang før det fattes vedtak, men det er også et krav om at man kan dokumentere at man har arbeidet med forebyggende arbeid og andre løsninger i vedtaksperioden, jf. §§ 9-4 og 9-5 første ledd.   Er det utarbeidet prosedyrer som beskriver hvordan man skal forhindre eller begrense en vesentlig skade, enten det er etter § 9-5 tredje ledd bokstav b eller c, skal det fattes vedtak. 

Det er flere vilkår som må være innfridd for at et vedtak skal være faglig og etisk forsvarlig og kommunen må ved oversendelse til Fylkesmannen kunne dokumentere at samtlige vilkår er innfridd.  Det er utarbeidet et rundskriv for kapittel 9 som både kan gi innføring i regelverket og fungere som et oppslagsverk dersom man har konkrete problemstillinger.

Orden i eget hus

Fagkompetanse: opplæring og veiledning

Dokumentasjon, evaluering og kvalitetsforbedring (internkontroll)