Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Fylkesmannens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


20.07.2020

Tilskudd NAV - Covid-19

Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19

25.06.2020

Midlertidig forskrift om unntak fra sosialtjenesteloven §§ 20, 20a og 29 - 40

Forskriften gir nærmere regler om midlertidige unntak fra aktivitetskrav mv. som følge av covid-19-pandemien

10.06.2020

Resultater fra landsomfattende tilsyn med Nav-kontoret og barneverntjenesten

Fylkesmennene gjennomførte i 2019 tilsyn ettervern og samarbeid mellom barnevernet og Nav.

25.03.2020

Kommunens plikt - sosiale tjenester

Informasjon til Nav- kontorene om tilrettelegging for søknader om sosiale tjenester når publikumsmottakene stenger eller har kort åpningstid og forenklet behandling.  

06.03.2020

Informasjonsskriv nr 1/2020

Statistikker for 2019 - Klagesaker og enkeltvedtak Nav

27.01.2020

Rapportering på tilskudd

En liten påminnelse om rapportering

20.09.2019

Presentasjoner fra fagdager

Vi arrangerte 11.-12.09 og 18.-19.09 fagdager om sosiale tjenester i Nav.Presentasjonene ligger i sidemenyen

22.07.2019

Fylkesmannen er ikke klageinstans for avtaler om frivillig offentlig forvaltning

Når kommunen eller Nav-kontoret inngår avtale om frivillig offentlig forvaltning skjer dette innenfor det privatrettslige området, ettersom de ikke har plikt til å tilby slike tjenester.

17.06.2019

Informasjonsskriv nr 7/2019

Ansvar for å fatte vedtak etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

12.04.2019

Informasjonsskriv nr 6/2019 - flytting i integreringstilskuddsperioden

Flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag og som flytter i integreringstilskuddsperioden og søker økonomisk stønad i ny kommune.

Flere nyheter