Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Fylkesmannens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


27.01.2020

Rapportering på tilskudd

En liten påminnelse om rapportering

20.09.2019

Presentasjoner fra fagdager

Vi arrangerte 11.-12.09 og 18.-19.09 fagdager om sosiale tjenester i Nav.Presentasjonene ligger i sidemenyen

22.07.2019

Fylkesmannen er ikke klageinstans for avtaler om frivillig offentlig forvaltning

Når kommunen eller Nav-kontoret inngår avtale om frivillig offentlig forvaltning skjer dette innenfor det privatrettslige området, ettersom de ikke har plikt til å tilby slike tjenester.

17.06.2019

Informasjonsskriv nr 7/2019

Ansvar for å fatte vedtak etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

12.04.2019

Informasjonsskriv nr 6/2019 - flytting i integreringstilskuddsperioden

Flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært grunnlag og som flytter i integreringstilskuddsperioden og søker økonomisk stønad i ny kommune.

01.04.2019

Informasjonsskriv nr 5/2019

Egenvurdering knyttet til tilgjengelighet.

19.02.2019

Informasjonsskriv nr 4/2019

Om vedtak og behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven § 26 om refusjon.

14.02.2019

Informasjonsskriv nr 2/2019

Om bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk stønad

14.02.2019

Informasjonsskriv 3/2019

Oversendelse av klagesaker etter sosialtjenesteloven

13.02.2019

Informasjonsskriv nr 1/2019

Statistikker 2018 for Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud

Flere nyheter