Ekspertgruppe anbefaler risikovurdering før smittevernstiltak

I enkelte kommuner har koronasmitten økt, noe som kan bety strengere smittevernstiltak. Det er dokumentert at barn og unge rammes hardt av pandemitiltakene. Risikovurderinger bør derfor gjøres i forkant av tiltak.

Den regjeringsoppnevnte koordineringsgruppen for barn og unge er ledet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og sammensatt av medlemmer fra blant annet Bufdir, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI). Koordineringsgruppen har i fire rapporter anbefalt at det gjøres risikovurderinger før det iverksettes smittevernstiltak som rammer barn og unge.

Konkret risikovurdering av konsekvensene

Før en eventuell nedstengning eller endring i tjenestetilbudet skal det gjøres en konkret risikovurdering av konsekvensene. Dersom det er helt nødvendig å endre eller redusere tjenestene skal kompenserende tiltak umiddelbart iverksettes. Det kan være å gi informasjon til alle samarbeidspartnere, samt å styrke den proaktive oppfølgingen for risikoutsatte barn.  Det er viktig at tjenestene så langt som mulig holdes åpne, og at det informeres aktivt om at de har drift, selv om andre deler av kommunene stenges ned i perioder hvor smittesituasjonen krever det.
Lokale tiltak vil kunne treffe lovpålagte tjenester og berører barns rettigheter. FNs barnekonvensjon forplikter oss til å ivareta barnets beste selv om situasjonen er krevende. Norge er også forpliktet til å treffe nødvendige tiltak for å sikre beskyttelse og sikkerhet for personer med nedsatt funksjonsevne. Både stat og kommune har alltid et ansvar for å vise hvordan de har vurdert barnets beste ut fra alle barnets behov og prøve å få til en mest mulig harmonisk løsning mellom smittevern og andre behov.

Les om anbefalingene fra koordineringsgruppen https://bufdir.no/aktuelt/temaside_koronavirus/tjenestetilbudet_til_barn_og_unge_under_covid_19_pandemien/