Leger i spesialisering (LIS) og turnustjeneste for fysioterapeuter

Turnustjeneste innebærer at fysioterapeuter gjennomfører en pålagt praksistid etter avsluttet utdanning. Spesialistutdanning og godkjenning for leger følger ordningen som ble iverksatt i 2019. Ofte brukes uttrykkene LIS1, LIS2 og LIS3 om leger som er ansatt i utdanningsstillinger.

Den nye spesialistutdanningen og godkjenningen for leger er tredelt. Lege i spesialisering del 1 (LIS1) er den første delen av spesialiseringsløpet, og er felles for alle leger. LIS1 erstatter i praksis turnustjenesten for leger. LIS1 blir etterfulgt av LIS2 og LIS3. Sistnevnte er spesialiseringen til de ulike legespesialistene.

LIS1 omfatter tolv måneder i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Leger som var tilsatt eller hadde fått tilbud om turnusstilling etter gammel ordning før 1. mars 2017 er de siste som gjennomfører turnustjeneste. 

Ledige LIS1-stillinger blir lyst ut vår og høst via stillingsportalen til Helsedirektoratet.

Turnusplasser for fysioterapeuter

Personer som har avsluttet bachelorutdanning i fysioterapi, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut. Fylkesmannen i hvert enkelt fylke godkjenner turnusplasser for fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Fylkesmannen i Vestland og Fylkesmannen i Oslo og Viken har hovedansvar for å skaffe nok turnusplasser i sin region (Nord-Norge, Vestlandet og Østlandet). 

Kurs hos Fylkesmannen

Fylkesmannen tilbyr gruppeveiledning og kurs for leger i spesialisering og turnusfysioterapeuter.

Vi tilbyr:

  • Kurs i offentlig helsearbeid
  • Kurs i legevaktsmedisin for leger i spesialisering, del 1 (LIS1)
  • Grupperettleiing av LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere som skal ha ansvar for LIS1-leger i kommunehelsetjenesten
  • Opplæring til veiledere for turnusfysioterapeuter

Fylkesmannen refunderer reiseutgifter du har hatt i forbindelse med kurs og veiledning. 

Vis mer


Endrete fraværsgrenser for turnusfysioterapeuter

Helsedirektoratet har kommet med en forskriftsendring som gir dispensasjon for økt fravær fra turnustjenesten grunnet covid-19.

LIS1 og koronavirus

Her er en samlet oversikt over de endringene vi gjør i kurs og møter for LIS1 , med bakgrunn i situasjonen med koronavirus.

Fravær fra turnustjeneste

Situasjonen med koronavirus kan føre til at svært mange turnusfysioterapeuter får for mye fravær, eller får en tjeneste som ikke oppfyller kriteriene til innhold.

Kurs og gruppeveiledning LIS1 våren 2020

Alle som skal ha kommunetjeneste som LIS1 i kommuner og bydeler i fylkene Oslo og Viken (tidligere Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud) må delta i de læringsaktivitetene (kurs og gruppeveiledning) som Fylkesmannen i Oslo og Viken arrangerer. Her finner du en oversikt og annen nyttig informasjon for LIS1.

Kurs for turnusfysioterapeuter og -kiropraktorer

Dette kurset er avlyst