Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


12.04.2019

Omfattende svikt avdekket i Norsk medisinaldepot (NMD) sin multidosehåndtering

​Statens legemiddelverk, som fører tilsyn med legemiddelforsyningskjeden, har gjennomført tilsyn med NMD- apoteket etter at denne svikten ble oppdaget. Legemiddelverket skriver på sine nettsider at de har koblet på Helsedirektoratet og Helsetilsynet i denne saken. Lenke til deres nettside og til rapporten finnes til høyre på nettsiden.

09.04.2019

Pasienter får pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble innført fra 1. januar 2019. Ytterligere tre pakkeforløp kommer 15. februar.    

09.04.2019

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har lagt fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

04.04.2019

Om vaksinering av ansatte innen helse- og omsorgstjenestene mot meslinger

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet minner om anbefalinger om vaksinasjon, risiko for sykdom og utbrudd i Norge og redegjør for hvilke virkemidler arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten har. Les brevet i høyremenyen.  

03.04.2019

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesta

Utdanninga som BI tilbyr er eit resultat av eit samarbeid mellom KS og Helsedirektoratet og rettar seg primært til einings- og verksemdsleiarar i helse- og omsorgstenesta kom­munar og tannhelsetenesta i fylkeskommunar. Søknadsfrist 15. april 2019: Masterprogram i helseledelse

01.04.2019

Informasjonsskriv nr 5/2019

Egenvurdering knyttet til tilgjengelighet.

27.03.2019

Saksbehandlingstid på førerkortsaker

Vi har for tiden en saksbehandlingstid på førerkortsaker på rundt tre måneder.

26.03.2019

Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken har utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2019, hvor vi setter søkelys på prioritere kommunale oppgaver som regjeringen har klare forventinger til.  

19.03.2019

Kartlegging av kommunens kompetanseheving og innføring av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten

Fylkesmannen skal utarbeide en samlet vurdering av kompetanse- og rekrutteringssituasjonen, samt innføringen av velferdsteknologi i kommunene innen helse- og omsorgstjenestene. Dette utføres blant alle fylkesmennene i hele landet. Denne kunnskapen skal bidra til hvilke satsningsområder som må prioriteres når kompetanse og velferdsteknologi på nasjonalt nivå skal planlegges i årene fremover.

12.03.2019

Årets folkehelseprofiler for fylkene

Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for profilene, og de viser blant annet stor variasjon når det gjelder frafall i videregående skole.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel