Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


17.06.2019

Informasjonsskriv nr 7/2019

Ansvar for å fatte vedtak etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

06.06.2019

«Rus og følelser»

KoRus – Sør og Fylkesmannen har skreddersydd denne enestående konferansen til alle dere som jobber med rus og psykisk helse i kommunene. Eksperter fra ulike terapiretninger vil presentere sine måter å jobbe med følelser på. 

27.05.2019

Informasjon om bruk av jodtabletter ved atomulykker

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk informerer om bruk av jodtabletter ved atomulykker. Til høyre finnes lenker til oppdatert og anbefalt informasjon. 

24.05.2019

Kurs i Motiverende Intervju (MI)

Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjonen for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring.

24.05.2019

Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi

ROP-retningslinjen forventer at kommunene skal ha kompetanse i kognitiv atferdsterapi. Dette er et introduksjonskurs som kan være aktuelt for både ansatte i kommunens helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten. Kurset gir en innføring i kognitiv terapi: prinsipper, begrep og arbeidsmåter. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser

24.05.2019

Mye å forbedre i tjenestetilbudet til personer med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse

Statens helsetilsyn legger nå fram oppsummeringsrapportene fra de to landsomfattende tilsynene som fylkesmennene gjennomførte i 2017 og 2018: tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse tilsyn med spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse

22.05.2019

Nasjonal overdosestrategi 2019-2022

Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Strategien er utarbeidet av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. I arbeidet har Helsedirektoratet hatt dialog med samarbeidspartnere i helsetjenesten, kommunenettverk, brukerorganisasjoner, KoRus og forskningsmiljøene.

21.05.2019

Melde for å lære og forbedre - plikten til å varsle om alvorlige hendelser utvides i 2019

Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende varselordningen ved alvorlige hendelser, slik at også kommuner og private som yter helse- og omsorgstjenester får plikt til å varsle Helsetilsynet. Ordningen vil etter planen tre i kraft i juli 2019.

16.05.2019

Fagdager sosiale tjenester i NAV - Oslo

Fylkesmannen i Oslo og Viken har gleden av å invitere ansatte innenfor kvalifiseringsprogrammet og øvrige sosiale tjenester i Nav til fagkonferanse. Fagdagene er for Oslo 

16.05.2019

Fagdager sosiale tjenester i Nav - Øst-Viken

Fylkesmannen i Oslo og Viken har gleden av å invitere ansatte innenfor kvalifiseringsprogrammet og øvrige sosiale tjenester i Nav til fagkonferanse. Fagdagene er for Øst-Viken.  

Flere nyheter Få nyhetsvarsel