Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


08.11.2019

Tett på!

Regjeringen la i dag fram stortingsmeldingen "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO".

05.11.2019

Dialog med kommunene skal sikre bedre tjenester til barn og unge i en sårbar situasjon

- Vi skal gi kommunene bedre forståelse av det viktige 0-24 samarbeidet, som går ut på å få til bedre samhandling mellom etater og fagpersoner som arbeider med utsatte barn og unge i kommunene, sier Une Borg Kjølseth fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

21.10.2019

Influensavaksine til helsepersonell

Helsepersonell har klart høyere sannsynlighet for å få influensa enn voksne som ikke arbeider i helsetjenesten. Vaksinering av helsepersonell forebygger sykdom, redder liv, gir bedre beredskap i helsetjenesten, reduserer bruk av antibiotika og kan spare samfunnet for store utgifter.

10.10.2019

Fag- og tjenesteutviklingskonferansen

Konferansen er et samarbeid med FMOV, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold, Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold. Målgruppen er studenter, ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene (kommune og spesialisthelsetjeneste)

27.09.2019

Fylkesmannens boligsosiale konferanse for Oslo og Viken, i samarbeid med Husbanken, IMDi, Fylkeskommunen og Nav region

Fylkesmann Valgerd kommer! Statsråd Monica Mæland kommer! Kommer du?

26.09.2019

Erfaringskonferanse om ROP-lidelser

Helsetilsynet vil sammen med de regionale helseforetakene arrangere en  erfaringskonferanse om spesialisthelsetjenester til pasienter med psykiske lidelser og samtidige ruslidelser mandag 25. november 2019. 

26.09.2019

Videregående kurs i økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning er lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende og spesialisert kunnskap for å kunne tilby tjenesten.

20.09.2019

Presentasjoner fra fagdager

Vi arrangerte 11.-12.09 og 18.-19.09 fagdager om sosiale tjenester i Nav.Presentasjonene ligger i sidemenyen

19.09.2019

Føre-var prinsippet viktig i behandlingen av gravide i LAR

I ny retningslinje for LAR og gravide anbefaler Helsedirektoratet bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon for kvinner ved oppstart i LAR. – Målet med den sterke anbefalingen er å redusere antallet svangerskap før rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

12.09.2019

Konferanse om vold og overgrep i nære relasjoner

Konferanse om vold og overgrep i nære relasjoner 22. - 23. oktober 2019

Flere nyheter Få nyhetsvarsel