Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på:    Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no.  Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole.  Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk. Du finner også spørsmål fra og svar til kommunene. 
27.10.2020

Helsedirektoratet inviterer til webinarrekken "Øve på TISK".

TISK kan erstatte mange av de inngripende tiltakene hvis det gjennomføres kontinuerlig og i et betydelig omfang. For å få god kvalitet på gjennomføring av tiltakene i TISK-strategien, trenger de fleste kommuner å øve. Gode øvelser er et viktig virkemiddel for å håndtere utfordringer og kriser. Gjennom øvelser kan vi teste og videreutvikle systemer, funksjoner og kompetanse, eller påvise effekt av gjennomførte tiltak og endringer.

27.10.2020

Videregående kurs i økonomisk rådgivning januar 2021

Kurset vil åpnes for påmelding i november/desember Økonomisk rådgivning er lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende og spesialisert kunnskap for å kunne tilby tjenesten.  NAV-kontoret skal tilpasse den økonomiske rådgivningen til den enkeltes forutsetninger og behov. Det betyr at NAV-kontoret må kunne tilby alt fra hjelp til håndtering av personlig økonomi, kontakt med kreditorer og utarbeidelse av utenrettslige gjeldsordninger. Formålet med kurset er å øke kompetansen i NAV – kontorene for sikre best mulig kvalitet på tjenesten. Kurset er det siste i av tre kurs i en kursrekke Fylkesmannen tilbyr på området økonomisk rådgivning. Kursrekken inneholder i tillegg basiskurs og grunnkurs. Målgruppen for basiskurset er blant annet de som jobber i kommunale oppfølgingstjenester, barneverntjenesten, jobber med statlige ytelser, eller er nyansatte i Nav-kontoret. Grunnkurset er anbefalt for de som for eksempel skal jobbe som veileder i Nav-kontoret, eller som økonomisk rådgiver etter sosialtjenesteloven.  Forkunnskap:  Kunnskap tilsvarende grunnleggende kurs i økonomisk rådgivning (tidligere grunnkurs) Dette er kurset for deg som: Er ansatt i NAV-kontoret og arbeider med økonomisk rådgivning, herunder utenrettslige gjeldsrådgivning Er nyansatt som spesialist innen økonomisk rådgvining i NAV-kontoret Hva skal du sitte igjen med etter endt kurs? Kunnskap om roller og ferdigheter i møte med brukere som har økonomiske problemer Forelesere på dette kurset er Hallvard Øren og Joo Luraas Er du usikker på om du er i målgruppen eller har spørsmål til kurset, ta kontakt med Joo Luraas eller Hallvard Øren. Praktiske spørsmål tilknyttet påmeldingen kan stilles til Bjørn Tore Kristiansen eller Mette Vestby. Kontaktinfo i høyremenyen.

23.10.2020

Digital Brukerplansamling

I samarbeide,med KoRus -Sør inviterer Fylkesmannen til digital samling med Brukerplan som tema 11.11.20 

21.10.2020

Digitalt grunnkurs økonomisk rådgivning

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?

21.10.2020

Basiskurs i økonomisk rådgivning

Hvilken nytteverdi er det å vite noe om tjenesten økonomisk rådgivning?

20.10.2020

Tilskudd til hospitering

Det er nå mulig å søke Helsedirektoratet om tilskudd for å utvikle og spre gode modeller for hospitering av ansatte mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester

20.10.2020

Innovasjonsprogram for aldersvennlige lokalsamfunn

Er Gnist – innovasjonsprogram for lokalsamfunn – noe for kommuner som er opptatt aldersvennlighet?  

20.10.2020

Kommunene - viktige i koronapandemien

Det er Regjeringens mål å holde sykdomsbyrden lav og sørge for at antall pasienter i helse- og omsorgstjenesten er håndterbar under koronapandemien. I dette arbeidet har kommunene en sentral rolle. 

16.10.2020

Ønsker du et verv i kontrollkommisjonen fra 2021?

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon og det er nå flere ledige verv. Du finner mer informasjon om hvilke verv som er ledig og hvordan du skal søke på dette.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel