Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


23.01.2020

Utbrudd av nytt coronavirus i Kina

Helsedirektoratet har nå kommet med oppdatert informasjon om det nye coronaviruset.

21.01.2020

Antibiotikaintervensjon "RASK"

Gruppebasert etterutdanning for leger og pleiepersonell om antibiotikaresistens 10. mars 2020.

17.01.2020

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Målet med ordningen er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet. Tiltaket bidrar også til oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

13.01.2020

Dialog med kommuner og bydeler om barnekonvensjonen

Fylkesmannen i Oslo og Viken tilbyr hvert år Sjumilstegdialog til noen kommuner. 

30.12.2019

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Kunngjøring tilskudd 2020.

18.12.2019

Informasjon om tilskudd på rus- og psykiskhelse feltet

Fylkesmannen forvalter tilskudd for Helsedirektoratet. Du finner mer informasjon om søknadsfrister og rapportering på tilskuddsordningene på helsedirektoratets sider.

09.12.2019

Rettshjelp i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Rettshjelpen gjelder først etter at NAV har gått igjennom saken og fattet nytt vedtak i saken. 

21.11.2019

Vaksinasjon av helsepersonell - ny veileder

Formålet med veiledningen er å øke vaksinasjonsdekningen hos helsepersonell og andre ansatte med pasientkontakt.

18.11.2019

Planlegging for pandemi

Helsedirektoratet har laget en utvidet momentliste som kan brukes som grunnlag når kommuner, helseforetak og andre i spesialisthelsetjenesten utarbeider lokale beredskapsplaner for pandemier.

18.11.2019

BASIS - Nytt e-læringsprogram i fallforebyggende trening og aktiviteter for eldre

Gjennom e-læringsprogrammet BASIS skal det bli lettere å hjelpe eldre til bedre fysisk funksjon, mindre risiko for fall og økt livskvalitet!

Flere nyheter Få nyhetsvarsel