Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


20.02.2020

Kartlegging av kommunens kompetanseheving og innføring av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

Vi skal utarbeide en samlet vurdering av kompetanse- og rekrutteringssituasjonen, samt innføringen av velferdsteknologi i kommunene innen helse- og omsorgstjenestene.

31.01.2020

Coronaviruset- Helsedirektoratet ber om at informasjon spres

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet følger situasjonen rundt coronaviruset tett og planlegger sammen med helsetjenesten hvordan vi skal håndtere situasjonen dersom viruset kommer til Norge.

28.01.2020

Utbrudd av coronavirus - oppdatering

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet samarbeider om oppdatert informasjon, råd og anbefalinger til helsetjenesten og befolkningen. De har nå oppdatert denne.

23.01.2020

Utbrudd av nytt coronavirus i Kina

Helsedirektoratet har nå kommet med oppdatert informasjon om det nye coronaviruset.

21.01.2020

Antibiotikaintervensjon "RASK"

Gruppebasert etterutdanning for leger og pleiepersonell om antibiotikaresistens 10. mars 2020.

17.01.2020

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Målet med ordningen er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet. Tiltaket bidrar også til oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

13.01.2020

Dialog med kommuner og bydeler om barnekonvensjonen

Fylkesmannen i Oslo og Viken tilbyr hvert år Sjumilstegdialog til noen kommuner. 

30.12.2019

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Kunngjøring tilskudd 2020.

18.12.2019

Informasjon om tilskudd på rus- og psykiskhelse feltet

Fylkesmannen forvalter tilskudd for Helsedirektoratet. Du finner mer informasjon om søknadsfrister og rapportering på tilskuddsordningene på helsedirektoratets sider.

09.12.2019

Rettshjelp i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Rettshjelpen gjelder først etter at NAV har gått igjennom saken og fattet nytt vedtak i saken. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel