Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


15.08.2019

2. gangs utlysning av ordningen: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Fylkesmannen i Oslo og Viken har midler som kan tildeles denne ordningen, etter fristen som var 1. mars 2019. Kommuner, statlige foretak, eller kommuner og helseforetak i fellesskap, som ønsker å søke, bes sette seg godt inn i regelverket for ordningen og sende søknad til fmovpost@fylkesmannen.no innen onsdag 21. august 2019.      

01.08.2019

Nytt fra Husbanken om investeringstilskuddet gjeldende fra 21. juni 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken gjør oppmerksom på at økninger i rammen til investeringstilskuddet og nytt tilskudd til lokalkjøkken ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett i Stortinget fredag 21. juni 2019.

22.07.2019

Fylkesmannen er ikke klageinstans for avtaler om frivillig offentlig forvaltning

Når kommunen eller Nav-kontoret inngår avtale om frivillig offentlig forvaltning skjer dette innenfor det privatrettslige området, ettersom de ikke har plikt til å tilby slike tjenester.

10.07.2019

Tallenes tale om økonomisk rådgivning i Oslo og Akershus

Det er mange som får hjelp av kommunen og bydelen sin med privatøkonomien og gjeldsproblemene sine i Oslo og Akershus.

05.07.2019

Marianne Skjerven-Martinsen har takket ja til jobben som fylkeslege og leder for Helseavdelingen

Avdelingen har ansvar for å gjennomføre statlig helse- og omsorgspolitikk og ivareta innbyggerens rettssikkerhet.

03.07.2019

Erfaringskonferanse: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Vi inviterer prosjektledere, ledere og andre aktuelle aktører til erfaringskonferanse. Kommuner som ønsker å søke midler i 2020 er også velkommen til å delta.

02.07.2019

Dagsamling på Gardermoen for økonomiske rådgivere

Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer til "ekspertkurs" for økonomiske rådgivere på Gardermoen.

27.06.2019

Ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Mange unge opplever press og bekymringer i hverdagen og stadig flere ungdom rapporterer om psykiske helseplager. En egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse skal snu denne utviklingen og bidra til at unge mestrer eget liv.

17.06.2019

Informasjonsskriv nr 7/2019

Ansvar for å fatte vedtak etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

06.06.2019

«Rus og følelser»

KoRus – Sør og Fylkesmannen har skreddersydd denne enestående konferansen til alle dere som jobber med rus og psykisk helse i kommunene. Eksperter fra ulike terapiretninger vil presentere sine måter å jobbe med følelser på. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel