Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


14.02.2019

Informasjonsskriv 3/2019

Oversendelse av klagesaker etter sosialtjenesteloven


13.02.2019

Informasjonsskriv nr 1/2019

Statistikker 2018 for Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud


07.02.2019

Kommunalt rusarbeid

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen.


05.02.2019

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Tilskuddsordningen til tjenesteutvikling for barn, unge og voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov ble opprettet gjennom at fem ulike tilskuddsordninger ble samlet i 2015.


05.02.2019

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging

Tilskuddsordningen til tjenesteutvikling for barn, unge og voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov ble opprettet gjennom at fem ulike tilskuddsordninger ble samlet i 2015.


01.02.2019

Ny varslingstjeneste for luftkvalitet

En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og neste døgn. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper helse- og aktivitetsråd.


28.01.2019

Kurs i generell økonomisk rådgivning

Fylkesmannen i Oslo og Viken inviterer til todagers kurs på Sundvolden hotell.


18.01.2019

Ny rapport om e-konsultasjon hos fastlege og legevakt

Rapporten legg vekt på at e-konsultasjon bidreg til å modernisere fastlegeordninga. E-konsultasjon blir ein viktig del av innbyggjarane og pasientane si netthelseteneste. E- konsultasjon skal vera enkelt, spare tid, kan auke tilgjenge og gjere arbeidskvardagen meir fleksibel både for innbyggjarar og legar. Truleg vi fleire konsultasjonar skje via tekst- og videokonsultasjon i framtida.


14.01.2019

Rapportering på tilskudd 2018

Rapporteringslenker og skjemaer for tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret, tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom og tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel