Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av dette arbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer

Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage.


10.10.2019

Fag- og tjenesteutviklingskonferansen

Konferansen er et samarbeid med FMOV, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold, Høgskolen i Østfold og Sykehuset Østfold. Målgruppen er studenter, ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene (kommune og spesialisthelsetjeneste)

27.09.2019

Fylkesmannens boligsosiale konferanse for Oslo og Viken 2019

Fylkesmann Valgerd kommer! Statsråd Monica Mæland kommer! Kommer du?

26.09.2019

Erfaringskonferanse om ROP-lidelser

Helsetilsynet vil sammen med de regionale helseforetakene arrangere en  erfaringskonferanse om spesialisthelsetjenester til pasienter med psykiske lidelser og samtidige ruslidelser mandag 25. november 2019. 

26.09.2019

Videregående kurs i økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning er lovpålagt individuell tjeneste etter sosialtjenesteloven § 17. Tjenesten er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret, og ansatte i NAV-kontorene må derfor ha grunnleggende og spesialisert kunnskap for å kunne tilby tjenesten.

20.09.2019

Presentasjoner fra fagdager

Vi arrangerte 11.-12.09 og 18.-19.09 fagdager om sosiale tjenester i Nav.Presentasjonene ligger i sidemenyen

19.09.2019

Føre-var prinsippet viktig i behandlingen av gravide i LAR

I ny retningslinje for LAR og gravide anbefaler Helsedirektoratet bruk av langtidsvirkende reversibel prevensjon for kvinner ved oppstart i LAR. – Målet med den sterke anbefalingen er å redusere antallet svangerskap før rusfrihet og stabil livssituasjon er oppnådd sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

12.09.2019

Konferanse om vold og overgrep i nære relasjoner

Konferanse om vold og overgrep i nære relasjoner 22. - 23. oktober 2019

11.09.2019

2 basiskurs i økonomisk rådgivning - påminnelse

20. september i Ski og 21. oktober i Drammen arrangerer vi to basiskurs som er like i innhold. Dermed kan deltakere melde seg på det kurset som passer best.

06.09.2019

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Bydeler i Oslo og kommuner i Viken kan nå søke Fylkesmannen om tilskudd for å tilby svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever.

27.08.2019

Tilsyn med barneverntjenesten og Nav-kontoret i Halden kommune

Tilsynet gjelder ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav, med vekt på brukermedvirkning.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel