Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2020

Vi behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn med hovedsete i Oslo og Viken. Fristen er 1. mars. Krav som sendes inn etter fristen blir avvist.

Fristen for å sende inn kravskjema og digital medlemsoversikt er 1. mars 2020. Siden 1. mars er på en søndag i år, er fristen satt til 2. mars. Denne fristen kan ikke fravikes.  Dokumentasjon som skal innsendes er:

  • Kravskjema i utfylt stand. Organisasjonsnummer (tildeles av Brønnøysundregistrene) må være påført kravskjemaet
  • Digital lesbar medlemsoversikt, dvs. CD-ROM eller minnepinne, med fødselsnummer til alle medlemmene det kreves tilskudd for. Medlemslisten skal merkes med organisasjonsnummeret.

 

Fristen er 10. april 2020 for å sende inn:

  • Årsmelding for 2019
  • Årsregnskap for 2019. Regnskapet skal være revisorattestert dersom det statlige tilskuddet er over kr. 100 000,-, eller godkjent ved underskrift av trossamfunnets styre hvis tilskuddet er under kr. 100 000,-.

Kravskjema, rapporteringsskjema og departementets rundskriv med nærmere informasjon om framgangsmåten for å kreve tilskudd finner du under relaterte dokumenter til høyre.