Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


22.10.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn fra 1. januar 2021

Krav om antall medlemmer for registrering og tilskudd, sammenslåing av tros- eller livssynssamfunn, og krav om organisasjonsnummer.

07.10.2020

Hvordan kan kommunene redusere helseforskjeller?

Helsedirektoratet vil i  samarbeid med Sunne kommune og WHOs norske nettverk arrangere et webinar og workshop onsdag 28.10.20.

22.09.2020

Øk barnehagens kompetanse på arbeidet med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing

Vær i forkant av kravene i ny barnehagelov om inkluderende barnehagemiljø! Meld barnehagen på gratis kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken.    

03.09.2020

Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter

Barnehager i Oslo og Viken kan fortsatt søke om midler til kompetanseutvikling for å styrke barnehagens kompetanse og arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter.

01.07.2020

Barnas verneombud – nytt kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken

Barnehager i Oslo og Viken inviteres til å søke om deltakelse på vårt nye tilbud om barnehagebasert kompetanseutvikling. Gjennom «Stine Sofie Barnehagepakke» skal barnehageansatte få økt kunnskap, trygghet og bedre handlingskompetanse for håndtering av tematikken vold og overgrep mot barn.

02.06.2020

I Oslo og Viken ble det gitt 386 tillatelser til askespredning i 2019

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Fylkesmannen om tillatelse.

20.05.2020

I Oslo og Viken ble det i 2019 gitt 4221 separasjoner og 3617 skilsmisser

Antall søknader om separasjon fra 12. mars og frem til nå viser en minimal nedgang i forhold til samme periode i fjor.

06.05.2020

Tilskudd til finansiering av private kirkebygg 2020

Formålet er å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe kirkebygg til lavere egenfinansiering.

21.04.2020

Frivillige organisasjoner kan søke om midler til korona-informasjon til innvandrere

I forbindelse med korona-pandemien har regjeringen bevilget 10 millioner til formidling av informasjon til innvandrere. Søknadsfristen er 28. april.

20.03.2020

Regjeringen innfører hytteforbud

Regjeringen har vedtatt et midlertidig forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Verken kommunene eller Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra forskriften.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel