Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


20.01.2020

Krav om statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2020

Vi behandler krav om statstilskudd fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn med hovedsete i Oslo og Viken. Fristen er 1. mars. Krav som sendes inn etter fristen blir avvist.

20.01.2020

Frist for valg av nytt forliksråd

Kommunestyret skal velge medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, jf. domstolloven § 57. Valget gjelder fra 1. januar det påfølgende år. Dette innebærer at fristen for kommunestyrets valg av nytt forliksråd er 15. oktober 2020, og perioden for det nye forliksrådet er 1. januar 2021 til 1. januar 2025.

09.12.2019

Rettshjelp i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Rettshjelpen gjelder først etter at NAV har gått igjennom saken og fattet nytt vedtak i saken. 

19.11.2019

Vedrørende utbetaling av statstilskudd for 2019

Utbetaling til trossamfunn vil skje fortløpende når vi har mottatt de endelige listene fra Brønnøysundregisteret.

18.11.2019

Nettverk for barnehager med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter.

Ny utlysning om etablering av nettverk.    

18.11.2019

Statstilskudd til Jehovas vitner

Fylkesmannen har vurdert at trossamfunnet bør få statsstøtte.

18.11.2019

BASIS - Nytt e-læringsprogram i fallforebyggende trening og aktiviteter for eldre

Gjennom e-læringsprogrammet BASIS skal det bli lettere å hjelpe eldre til bedre fysisk funksjon, mindre risiko for fall og økt livskvalitet!

06.11.2019

Vi har invitert til statsborgerseremoni søndag 17. november i Oslo Konserthus

Nye norske statsborgere fra Oslo og kommunene i Østfold, Akershus og Buskerud er invitert til seremoni fra kl. 1400 til ca. kl. 1630.

29.08.2019

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn: Forlenget frist for å sende inn korrigert oversikt i 2019

Samtlige tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som krever tilskudd etter henholdsvis lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn, må fremlegge en liste med medlemmenes fødselsnummer.

20.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som ennå ikke har fremmet et krav om tilskudd for 2019, kan kreve tilskudd innen 13. september 2019.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel