Tett på!

Regjeringen la i dag fram stortingsmeldingen "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO".

Regjeringen vil legge til rette for at kompetansen kommer tett på barna i barnehagen og elevene i skolen.

En barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller, krever inkluderende fellesskap og tidlig innsats.

Målet er en inkluderende barnehage og skole for alle. Meldingen bygger videre på Stortingsmelding nr. 19 (2015-2016) "Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen" og Stortingsmelding nr. 21 (2016-2017) "Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen".

Den nye stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak for barnehage, skole og SFO, samt støttesystemer som PP-tjenesten og Statped.