Barnehager har høye forventninger til barnas verneombud

Barnehager i Oslo deltok på den første samlingen. Fra venstre: verneombud Saimi Viinikka og daglig leder Camilla Ludvigsen fra Sagene barnehage og daglig leder Marte Kjøs Redfern og barnas verneombud Malin King fra Ullern menighetsbarnehage Holgerslyst. (Foto: PBL)
Barnehager i Oslo deltok på den første samlingen. Fra venstre: verneombud Saimi Viinikka og daglig leder Camilla Ludvigsen fra Sagene barnehage og daglig leder Marte Kjøs Redfern og barnas verneombud Malin King fra Ullern menighetsbarnehage Holgerslyst. (Foto: PBL)

Om lag 160 barnehager i Oslo og Viken er med som piloter i satsingen «Stine Sofies barnehagepakke - Barnas verneombud». Målet er at ansatte i barnehagen skal få mer kunnskap i håndteringen av sårbare barn.

Mandag 28. september deltok utvalgte barnehager i Oslo på den aller første samlingen for barnas verneombud. – En veldig god start og vi har store forventninger til opplegget.  
Slik oppsummerer styrer Camilla Ludvigsen og pedagogisk leder Saimi Viinikka fra Sagene barnehage og pedagogisk leder Malin King og daglig leder Marte Kjøs Redfern fra Ullern menighetsbarnehage Holgerslyst.

De to barnehagene fra bydelene Ullern og Sagene er sammen med 70 andre barnehager i Oslo plukket ut til å delta på fylkesmannens satsing på barnas verneombud, et prosjekt som er igangsatt av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) i tett samarbeid med Stine Sofies Stiftelse. Målet på sikt er at alle barnehager skal ha et barnas verneombud, som skal ha ekstra kompetanse på å se og hjelpe sårbare barn. I opplæringsprogrammet skal både barnas verneombud og daglig leder i barnehagen delta, og opplæringsprogrammet skal etter planen rulles ut i landets barnehager fra høsten 2021.

Senere i høst er det barnehager i Viken som står for tur med samling i Kongsberg og Sarpsborg.  Barnas verneombud har tre ulike satsingsområder: Vold og overgrep mot barn, mobbing og barn med behov for spesiell tilrettelegging.

Ekstra kompetanse

Målet er at alle landets barnehager skal ha et barnas verneombud, som har ekstra kompetanse på å se og hjelpe barn som utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Barnas verneombud skal:

  • ha ekstra kompetanse om sårbare barn
  • være barnehagens ressursperson for barna, kolleger, daglig leder og foreldre
  • være trygg på å se og avdekke vold og overgrep mot barn
  • ha kunnskap om mobbing og utenforskap i barnehagen
  • bidra til at barn med behov for spesiell tilrettelegging blir ivaretatt

Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker å støtte barnehageansatte, styrke deres kompetanse og trygge dem i håndteringen av saker som omfatter sårbare barn i barnehagen. Vi har derfor inngått samarbeid med PBL og Stine Sofies Stiftelse om å delta i piloten Barnas verneombud. Piloten setter barnehageansatte i stand til å identifisere når et barn er utsatt for vold eller overgrep, og handle på bakgrunn av den kunnskapen. Eier, i praksis ved daglig leder, er ansvarlig for etablering og organisering av ordningen med barnas verneombud. Barnehagene i Oslo og Viken får ved å delta i piloten, anledning til å være med på å forme innholdet i programmet. Kompetansetilbudet skal på sikt bli tilgjengelig for barnehager i hele landet.

Storsatsing

Fylkesmannen i Oslo og Viken synes prosjektet er så interessant og viktig at de bevilget 1,2 millioner kroner for å få med de første barnehagene allerede fra 2020. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland sa følgende under åpningen av første samlingen:
- Vi må våge og ta inn over oss og tenke på det utenkelige selv om det er veldig ubehagelig. Barn trenger kompetente og trygge voksne rundt seg som tar ansvar og bidrar til at de får et godt og trygt barnehagemiljø, innledet Svarstad Haugland.

Mistanke om vold og overgrep er et utrolig vanskelig tema å håndtere for de som arbeider i barnehage. Det er også veldig vanskelig for en familie å bli konfrontert med mistanke om vold og overgrep, samtidig er det også tøft for ansatte å stå i. Det man lærer er hva skal man gjøre i barnehagen når man har en mistanke, hvordan man ivaretar barna på best mulig måte og en lærer også hva man skal se etter. Ansatte i barnehagen som har mistanke om at barn ikke har det bra haren plikt til å varsle barnevernet.

Gode verktøy å jobbe med

- Vi har høye forventninger til barnas verneombud og håper vi skal få gode verktøy for å kunne jobbe godt med tematikken i vår barnehage, sier Malin King som er barnas verneombud i Ullern menighetsbarnehage Holgerslyst.

Både hun og daglig leder Marte Kjøs Redfern var svært fornøyd med den første samlingen og er glad for at Fylkesmannen prioriterer dette viktige arbeidet.

- Det er veldig viktig at barnas verneombud nå kommer ut i barnehagene, spesielt i Oslo. Vold og overgrep mot barn er et vanskelig tema hvor hver sak er unik. Å få mer kompetanse om dette arbeidet er kjempeviktig, og vil være en styrke for barnehagene. Selv om en del av det vi gjennomgikk på første samlingen var kjent fra før, er det både viktige gjentakelser og godt å få en bekreftelse på at det vi gjør er riktig, sier Redfern og King.

Også Camilla Ludvigsen og Saimi Viinikka fra Sagene barnehage var fulle av lovord etter den første samlingen med barnas verneombud.

- Mer kompetanse på dette området er noe jeg virkelig har savnet, for vi kjenner oss for lite trygge på området vold og overgrep mot barn. Oslo har mange sårbare barn og barnehagene trenger mer kompetanse om tematikken. Dette arbeidet kommer vi til å prioritere å jobbe med videre fremover og jeg gleder meg veldig til fortsettelsen, sier Camilla Ludvigsen.

Hun får støtte fra kollega og barnehagens utvalgte barnas verneombud, Saimi Viinikka.