Desentralisert ordning 2020 for kompetanseutvikling i skolen

Skolebarn som tegner. Illustrasjonsfoto
Skolebarn som tegner. Illustrasjonsfoto

Desentralisert ordning skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører egne komptanseutviklingstiltak for sine skoler. Staten gir økonomisk støtte til skoleeiere, universitet og høgskoler via Fylkesmannen.  

Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen danner bakgrunnen for den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen.

Kompetanseutvikling er ett av de viktigste virkemidlene staten har for å støtte opp under arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Det er også et viktig virkemiddel for at lærerprofesjonen skal kunne utøve profesjonelt skjønn og utvikle profesjonen videre.

Organisering av ordningen i Oslo og Viken

Høsten 2019 ble det etablert et felles samarbeidsforum for desentralisert ordning i Oslo og Viken. Forumet skal ha en samlet oversikt over behovsmeldinger og innretninger på de ulike prosjektene, og fatter endelig beslutning om tildeling av midler etter at fem regionale arbeidsgrupper har prioritert behovsmeldingene i sin region. Dette kan bidra til kompetanse- og kvalitetsutvikling på tvers i Oslo og Viken.

Du finner mer informasjon om organiseringen i mandatet for samarbeidsforumet som du finner i sidemenyen til høyre.

Bruk av midler

De statlige midlene skal bygge opp under skoleeiernes ansvar for kvalitetsutvikling og skal stimulere til langsiktig samarbeid mellom skoleeiere og lærerutdanningsinstitusjonene. Midlene i desentralisert ordning skal i all hovedsak brukes på skolebasert kompetanseutvikling og medvirke til at lærere får utviklet sin profesjonsutøvelse i klasserommet. Videre skal midlene brukes til tiltak som bidrar til at skoleeier kan oppnå sektormålene for grunnopplæringen:

  • Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
  • Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse
  • Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring

Frist for å sende inn behovsmeldinger

Nettverk i Viken må sende inn sine behovsmeldinger innen 1. mars 2020.                                       Oslo kommune og Viken fylkeskommune har frist til 15. mars 2020.

Elektronisk meldeskjema ligger i sidemenyen til høyre.