Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


21.01.2020

Desentralisert ordning 2020 for kompetanseutvikling i skolen

Desentralisert ordning skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører egne komptanseutviklingstiltak for sine skoler. Staten gir økonomisk støtte til skoleeiere, universitet og høgskoler via Fylkesmannen.  

22.10.2019

Sensur etter sentralt gitt skriftlig eksamen i videregående høsten 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken arrangerer sensurmøte på MEET Ullevaal fredag 3. januar. Sensuren vil være tilgjengelig for skolene mandag 6. januar.

09.05.2019

Høring - etablering av samarbeidsforum for Oslo og Viken for desentralisert kompetanseutvikling i skolen

Den desentraliserte ordningen for skoleutvikling skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak.            

07.03.2019

Datoer for sensorskoleringer - videregående - våren 2019

Nedenfor er datoene for sensorskoleringer for videregående - våren 2019. Vi åpner for påmelding i april. 

30.10.2019

Dato for fellessensur i videregående opplæring våren 2020

Dato for fellessensur for sentralt gitt eksamen i videregående opplæring er satt til torsdag 18. juni og fredag 19. juni i Lillestrøm. 

28.01.2019

Informasjon om skriftlig eksamen og fellessensur i grunnskolen 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i 2019 sensuransvaret for norsk (hovedmål og sidemål), engelsk og matematikk i grunnskolen.