Informasjon om regional ordning barnehagebasert kompetanseutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Oslo og Viken

Barnehage
Barnehage (Foto: Ukjent)

Vi er  godt i gang med forberedelsene til iverksetting i 2019 av den nye regionale ordningen for barnehagebasert kompetanseutvikling i Oslo og Viken.

Her finner du presentasjonene fra våre informasjons- og dialogmøter 25.09.18 for Viken og 09.10.18 for Oslo, filmopptak av presentasjonene som ble holdt 25.09.18, lenker til viktige dokumenter og delrapport 3 -2018 fra Trøndelag Forskning og Utvikling som viser funnene som ble gjort om barnehagebasert kompetanseutvikling.  

Har du spørsmål om regional ordning, eller ønsker du å gi innspill til vårt videre arbeid med ordningen?

Padletadressene er forsatt aktive. I Padlet kan du stille spørsmål og gi oss innspill til det videre arbeidet med iverksetting av regional ordning. Vi ønsker oss enda flere innspill.

For fylkene Akershus, Buskerud og Østfold kan du bruke følgende adresse for å gi råd, kommentarer, innspill og/eller stille spørsmål til Fylkesmannen: https://padlet.com/annepernille1/kompbhg1 

Du bruker følgende andresse hvis du ønsker å gi råd, kommentarer, innspill og/eller stille spørsmål til universitetene og høgskolen: https://padlet.com/annepernille1/kompbhg4

For Oslo kan du bruke følgende adresse for å gi råd, kommentarer, innspill og/eller stille spørsmål til Fylkesmannen:https://padlet.com/katrine:eikin1/fylkesmannen 

Du bruker følgende andresse hvis du ønsker å gi råd, kommentarer, innspill og/eller stille spørsmål til universitetene og høgskolen: https://padlet.com/katrine_eikin/1/UH

Hva er regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager?

Regional ordning vektlegger at tiltakene for barnehagebasert kompetanseutvikling utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med utdannings- og forskningsmiljøer og eventuelt andre relevante aktører i barnehagesektoren. Målet med dette er synergieffekter som gir utvikling og økt kompetanse for alle involverte parter. Ordningen organiseres med et samarbeidsforum og eventuelt andre nettverk som det er behov for. Dette blir tema på informasjons- og dialogmøtet.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Barnehagebasert kompetanseutvikling er et tiltak som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. Tiltaket vil være sentralt i regional ordning for kompetanseutvikling for barnehage.

Barnehagebasert kompetanseutvikling tar utgangspunkt i rammeplanens innhold og intensjoner, er basert på kartlegging og analyse av barnehagens kompetanse- og utviklingsbehov, og gjennomføres med støtte fra eksterne fagmiljø som universitet, høgskole og/eller nasjonale kunnskapsentre. Arbeidet gjennomføres i barnehagen, går gjerne over tid som langsiktig prosjekt, og skal styrke barnehagens implementering av rammeplanens innhold og endring av praksis. Barnehagens styrer leder arbeidet.

Regional ordning skal støtte implementering av rammeplanen

Fire prinsipper skal ligge til grunn for utvikling, organisering og innhold i kompetanseutviklingen:

  • Kompetansetiltakene skal bidra til å realisere rammeplanens intensjoner og krav.
  • Barnehagens eier og ledelse skal legge til rette for kompetanseutvikling for alle ansatte.
  • Individuelle og kollektive kompetansetiltak skal ses i sammenheng.
  • Aktørene i barnehagesektoren skal samarbeide om kompetanseutvikling.