Informasjon om arbeidet med regionale ordning i Oslo og Viken

Regionale ordningen har sin bakgrunn i strategien Kompetanse for fremtiden barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018–2022. Regional ordning skal bidra til å realisere rammeplanens intensjoner og krav, og sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet.

De ulike aktørene i barnehagesektoren skal sammen sørge for at kompetanseutviklings- tiltakene bidrar til å realisere rammeplanens intensjoner og krav. For å sikre oppfyllelse av barnehagens samfunnsmandat i tråd med barnehageloven og rammeplanen, kreves kompetente ansatte i alle ledd.

De tematiske arbeidsgruppene og samarbeidsforumene har arbeidet med våre regionale ordninger siden januar i år. Samarbeidsforumene har fattet beslutninger som gjelder prioriteringer av behovsmeldinger og bruk av midler til ordningen i 2019-2020.

Kompetanseutviklingstiltakene skal være innenfor de fire tematiske satsningsområdene i strategien og være førende for barnehagenes arbeid med barnehagebasert kompetanseutvikling.

Status og resultat av arbeidet med behovsmeldinger

 • 1. mars la vi ut informasjon og skjema for behovsmelding på våre nettsider. Vi sendte informasjon om dette til alle barnehageeiere/barnehager og barnehagemyndigheter i Oslo og Viken
 • 1. april var fristen for barnehager og nettverk til å melde inn behov for kompetanseutvikling
 • Vi mottok 284 behovsmeldinger. Disse omfattet totalt 1587 barnehager i Oslo og Viken.
 • De tematiske arbeidsgruppene gikk gjennom alle behovsmeldingene. Alle meldingene ble sortert, samordnet og prioritert. Målet var å finne barnehager/nettverk med størst behov for kompetanseheving
 • De tematiske arbeidsgruppene ga sine anbefalinger til samarbeidsforumet i eget fylke.
 • Samarbeidsforumet prioriterte og dimensjonerte behovsmeldingene som var prioritert i de tematiske arbeidsgruppene.
 • Samarbeidsforum for Oslo besluttet å prioritere kompetansetiltak til
 • 329 barnehager. I disse barnehagene er det til sammen 583 ansatte.
 • Samarbeidsforum for Viken besluttet å prioritere kompetansetiltak til
 • 187 barnehager. I disse barnehagene er det til sammen 2198 ansatte.
 • 5. juni sendte vi melding til alle barnehageeiere/nettverk som hadde sendt inn behovsmelding og informert om deres behovsmelding var blitt prioritert eller ikke.
 • Barnehagene og nettverkene som er prioritert blir nå kontaktet av OsloMet, Universitetet i Sørøst-Norge eller Høgskolen I Østfold for etablering av kontakt, dialog og samarbeid for arbeidet med barnehagebasert kompetanseutvikling

 

Evaluering av prosessen

Vi ser det som svært viktig at de ulike deltakerne deltar i evalueringen av arbeidsprosessen som er gjort med regional ordning i Oslo og Viken. Vi gjennomfører derfor følgende evakueringstiltak:

 • Questback sendes til alle barnehageeiere, barnehager og barnehagemyndigheter i Oslo og Viken.
 • Questback sendes til deltakerne i alle de tematiske arbeidsgruppene og begge samarbeidsforumer.

Vi oppfordrer alle til å svare på questbacken de mottar, slik at vi får en best mulig evaluering av organiseringen av regional ordning, prosessen med å mede kompetansebehov. Informasjonen vil bli brukt i arbeidet med den videre utviklingen av regional ordning for Oslo og Viken.

Kontaktpersoner