Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


21.01.2020

Desentralisert ordning 2020 for kompetanseutvikling i skolen

Desentralisert ordning skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører egne komptanseutviklingstiltak for sine skoler. Staten gir økonomisk støtte til skoleeiere, universitet og høgskoler via Fylkesmannen.  

13.01.2020

Dialog med kommuner og bydeler om barnekonvensjonen

Fylkesmannen i Oslo og Viken tilbyr hvert år Sjumilstegdialog til noen kommuner. 

19.12.2019

Regional ordning 2020-2021 - barnehagebasert kompetanseutvikling

Vi minner kommunale og private barnehager i Oslo og Viken om at fristen for å sende inn behovsmelding er 14. februar 2020.

17.12.2019

Roller/tilganger for UBAS-brukere ved sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner

Har du spørsmål om hva som skjer med UBAS-tilganger i forbindelse med sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner?

11.12.2019

Årets innrapportering i BASIL er i gang

Kommunene/bydelene har frist til 10. januar 2020 med å godkjenne årsmeldingene for alle barnehagene og levere eget skjema for kommunen. Dere finner informasjon om rapporteringen på Udir.no

29.11.2019

Kompetansepakke inkluderende barnehage- og skolemiljø

Fylkesmannen i Oslo og Viken inviterer med vedlagte brev til deltagelse i kompetansetilbud gjennom satsningen Inkluderende barnehage- og skolemiljø i regi av Utdanningsdirektoratet.  

21.11.2019

Tilretteleggingsmidler 2019-2020 til barnehageeier - lokal prioritering

EKSTRA UTLYSNING MED SØKNADSFRIST 29. NOVEMBER 2019

20.11.2019

Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter

Ny utlysning av tilskudd for barnehageåret 2019 2020.

18.11.2019

Nettverk for barnehager med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter.

Ny utlysning om etablering av nettverk.    

08.11.2019

Tett på!

Regjeringen la i dag fram stortingsmeldingen "Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO".

Flere nyheter Få nyhetsvarsel