Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Gradvis åpning av barnehager og skoler

Fra 20. april åpner barnehager. Fra 27. april åpner skoler fra 1. – 4. trinn, SFO og yrkesfagelever som skal ut i lære neste skoleår.

Det betyr at regjeringen gradvis åpner landets barnehager og skoler som ble stengt på grunn av korona den 12. mars.

Se Utdanningsdirektoratets nettside for løpende informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/


20.03.2020

Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om det nye koronaviruset finner du på:  Folkehelseinstituttets nettsider  helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk.  
08.05.2020

Skolene åpner for alle elever fra 11. mai 2020

Grunnskoler og videregående skoler åpner for alle trinn i løpet av uke 20. Det er en forutsetning at kravene til smittevern følges.

22.04.2020

Barnehager med redusert åpningstid og tilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov

Kunnskapsdepartementet har presisert hva som gjelder for barnehager med redusert åpningstid og deres tilbud om oppholdstid i barnehagen til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov.

21.04.2020

Smittevernveiledere for skoler

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har sammen utarbeidet smittevernveiledere som skal gi råd og støtte til skoler under covid-19 utbruddet 2020. Veilederene er gyldige fra 20.04.2020, og vil bli oppdatert ved behov. 

16.04.2020

Smittevernveileder for barnehager

Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har sammen utarbeidet en smittevernveileder som skal gi råd og støtte til barnehager. Veilederen er gyldig fra 15. april og vil bli oppdatert ved behov.

06.04.2020

AVLYST - Invitasjon til felles samling for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeiere

Vi inviterer barnehagemyndigheter og offentlige skoleeiere i Oslo og Viken til samling 19. - 20. mai på Sundvolden Hotell.

02.04.2020

Våre planlagte tilsyn både utsettes og avlyses på ubestemt tid

Vi er nødt til å tilpasse tilsynsaktiviteten vår, slik at kommunene skal kunne prioritere alle ressurser til å håndtere koronasituasjonen. 

01.04.2020

Utlysning stipend/tilskudd i samisk skoleåret 2020/2021

Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal tildele tilskudd/stipend i samisk for skoleåret 2020/21. Det forutsettes at det blir tildelt midler til dette i 2021. Vi ber skoleeiere videreformidle dette til aktuelle lærere på skolene.

31.03.2020

Alle samiske læremidler på én nettside

Ovttan/Aktan/Aktesne er en samisk læremiddeltjeneste for barnehager og grunnopplæringen.

31.03.2020

Nasjonale sentre – gode ressurser tilgjengelig for foreldre, barnehager og skoler

Vi har mange nasjonale sentre, som på ulike satsingsområder har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringa for barn i barnehager og elever skoler.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel