Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


14.06.2019

Statped - Fagtorg sørøst 2019

Statped i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker velkommen til faglige treffpunkt  i Kongsberg, Oslo og Sarpsborg for PPT, barnehage- og skoleeier, styrer og rektor. Andre samarbeidspartnere er også velkomne. På Fagtorget presenteres faglige smakebiter som viser hvordan god bruk av spesialpedagogisk kompetanse kan bidra til utviklingen av inkluderende barnehager og skoler.

27.05.2019

Informasjon om bruk av jodtabletter ved atomulykker

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk informerer om bruk av jodtabletter ved atomulykker. Til høyre finnes lenker til oppdatert og anbefalt informasjon. 

21.05.2019

Lærere kan utføre sensoroppdrag ved sentraltgitt skriftlig eksamen selv om de blir tatt ut i streik

Fylkesmannen i Oslo og Viken får i disse dager flere henvendelser fra lærere som har fått varsel om mulig streik. Lærerne spør om de kan være sensorer dersom de er i streik.

06.05.2019

Arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – beredskap før sommeren

Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen unge innebærer dette en fare for å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje, utsatt for trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap eller andre former for vold.

16.04.2019

Utbetaling 2 av tilretteleggingsmidler med lokal prioritering for studieåret 2018-2019

Før utbetaling 2 gjennomføres ber vi barnehageeier/søker bekrefte at studenten/studentene fortsatt deltar på studiet.

09.04.2019

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har lagt fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

05.04.2019

Veiledning om opplæringslovens kapittel 9 A

Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker i 2019 å tilby skoleeiere i fylkene veiledning om opplæringslovens kapittel 9 A.

03.04.2019

Opplæring i og/eller på samisk skoleåret 2019/20 - informasjon til skoleeiere

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har innført nye rutiner for forvaltning av statstilskudd til samiskopplæring.

28.03.2019

Dronning Sonjas skolepris 2019

Barnehage- og utdanningsavdelingen har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å nominere kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2019. 

27.03.2019

Sametinget inviterer til barnehageseminar i Oslo

Sametinget arrangerer barnehageseminar i Oslo 9. og 10. mai 2019.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel