Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


11.09.2019

Tilskudd til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere som underviser voksne

Tilskuddet skal bidra med finansiering til kvalitetsutvikling i opplæringstilbudene for voksne gjennom etterutdanningstiltak for lærere og ledere som underviser i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring (inkludert FVO) for voksne og videregående opplæring for voksne.

09.09.2019

Når skal barn i barnehager regnes som tre år?

Kunnskapsdepartementet har svart på spørsmål om når et barn regnes som tre år etter arealnormen, og kommet med viktige avklaringer om når barn i familiebarnehager skal regnes som tre år.      

06.09.2019

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Bydeler i Oslo og kommuner i Viken kan nå søke Fylkesmannen om tilskudd for å tilby svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever.

06.09.2019

Tilskudd til svømming i barnehage

Det er fortsatt mulig å søke på tilskudd til svømming i barnehage

26.08.2019

Informasjon om nasjonale prøver

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ansvar for å påse at nasjonale prøver blir gjennomført i tråd med forskrift og retningslinjer. Vi ønsker i den forbindelse å minne skoleeierne på at det er deres ansvar å følge opp skolene.

23.08.2019

Ny rådgivningstjeneste fra Statped

Statped har opprettet en rådgivningstjeneste, hvor du kan ringe, chatte eller sende epost og få hjelp av en av deres erfarne rådgivere.

20.08.2019

Rett til et trygt og godt skolemiljø

Denne uken er det skolestart. Vi minner om at alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten krenkelser.

15.08.2019

Klar for nye utfordringer? Bli sensor i videregående opplæring!

Er du faglig dyktig? Har du god innsikt i læreplanene? Har du god arbeidskapasitet og samarbeidsevne? Dersom du kan svare ja på disse spørsmålene bør du lese videre. Vi trenger deg til sensoroppdrag!

12.08.2019

Når statistikken skal forbedres!

Frogn kommune arrangerer, på vegne av Fylkesmannen i Oslo og Viken, kurskonferanse for skoleeiere i alle kommuner i Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud.

06.08.2019

Fortsatt mulig å søke på Dronning Sonjas skolepris 2019

Barnehage- og utdanningsavdelingen har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å nominere kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2019. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel