Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Alle barnehager og skoler er stengt

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler er stengt på grunn av korona fra 12. mars til 26. mars. Perioden kan bli forlenget. 

Se Utdanningsdirektoratets nettside for løpende informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/


20.03.2020

Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om det nye koronaviruset finner du på:  Folkehelseinstituttets nettsider  helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole. Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk.  
15.03.2020

Publikumsmottakene våre stenger

Som følge av koronasituasjonen stenger vi publikumsmottakene på alle tre kontorsteder fra og med mandag 16. mars kl 08:00. Vi anbefaler at du bruker digitale løsninger.

12.03.2020

Korona: Alle barnehager og skoler stenges

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig. Fra og med 12. mars klokken 18, vil alle skoler og barnehager i Norge bli stengt.

09.03.2020

Invitasjon til felles samling for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeiere

Vi inviterer barnehagemyndigheter og offentlige skoleeiere i Oslo og Viken til samling 19. - 20. mai på Sundvolden Hotell.

26.02.2020

Hvor mange elever skal ha opplæring i/på samisk skoleåret 2020/2021?

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ansvar for statstilskudd for opplæring i/på samisk i kommuner utenfor de samiske kjerneområdene i hele landet. For å få godkjent timetall for planlagt opplæring trenger de prognosene nå.

26.02.2020

Datoer for sensorskoleringer - våren 2020

Nedenfor er datoene for sensorskoleringer for våren 2020. Vi vil åpne for påmelding i april og kun oppnevnte sensorer kan melde seg på.

06.02.2020

Videreutdanning for barnehagelærere og styrere

Utdanningsdirektoratet tilbyr videreutdanninger for barnehagelærere og nasjonal lederutdanning for styrere.

29.01.2020

Viktige møteplasser innen barnehage og utdanning i Oslo og Viken 2020

Barnehage- og utdanningsavdelingen gjennomfører en rekke møter og andre arrangementer som et ledd i vårt arbeid med å bidra til å øke kvaliteten, kompetansen og regelverksetterlevelsen i barnehagene og grunnopplæringen i vår region.

27.01.2020

Invitasjon til veiledningssamling på barnehage- og skoleområdet for PPT, kommuner og skoler som får tilsyn i 2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken gjennomfører i 2020 tilsyn på temaene spesialpedagogisk hjelp og individuell tilrettelegging i barnehage, spesialundervisning, alternativ opplæringsarena, elevens skolemiljø og ordensreglementet på skoleområdet.

24.01.2020

Regional ordning 2020-2021 - barnehagebasert kompetanseutvikling

Påminnelse: Siste frist for kommunale og private barnehager i Oslo og Viken til å sende inn behovsmelding er 14. februar 2020.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel