Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


Koronaviruset – følg Folkehelseinstituttets råd

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på:    Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no.  Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole.  Her finner du generell informasjon om koronavirus på flere språk. Du finner også spørsmål fra og svar til kommunene. 
20.10.2020

Obs! Dato endret for regional samling om Kompetanseløftet

Ny dato for samlingen er 9. desember. Fylkesmannen arrangerer i samarbeid med Utdanningsdirektoratet en regional samling om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. 

12.10.2020

Deler ut penger til kompetanseheving

Nye læreplaner gjør at både elever og lærere må venne seg til nye arbeids- og undervisningsformer. Fylkesmannen deler ut 1,26 millioner kroner for å bidra i omleggingen.

05.10.2020

Invitasjon til felles samling for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeiere

Vi inviterer til samlinger for kommunene som barnehagemyndighet og skoleeiere. Samlingene skal gi faglig påfyll og bidra til dialog og diskusjoner om aktuelle temaer på tvers av barnehage og skole.

30.09.2020

Barnehager har høye forventninger til barnas verneombud

Om lag 160 barnehager i Oslo og Viken er med som piloter i satsingen «Stine Sofies barnehagepakke - Barnas verneombud». Målet er at ansatte i barnehagen skal få mer kunnskap i håndteringen av sårbare barn.

29.09.2020

Informasjon om Nordsamiskopplæring for kommuner og friskoler

Vi minner om at alle kommuner og friskoler som skoleeiere må ivareta sitt ansvar for å informere om, og gi samiskopplæring til elever som har krav på det iht Opplæringslovens § 6‐2.

25.09.2020

Tilsyn med Lørenskog kommune som barnehagemyndighet

Vi har ført tilsyn med Lørenskog kommune som barnehagemyndighet. Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp, jf. barnehageloven kapittel V A §§ 19 a og e.

25.09.2020

Konferanse og samlinger for ulike aktører i barnehagesektoren

I forbindelse med nytt kapittel VII Psykososialt barnehagemiljø inviterer vi til konferanse og samlinger med ulike målgrupper i perioden november 2020 – januar 2021.

23.09.2020

Tilsyn med Skiptvet kommune på skoleområdet

Vi har ført tilsyn med Skiptvet kommune og Kirkelund skole. Temaet for tilsynet er Felles nasjonalt tilsyn på skolemiljø.

22.09.2020

Øk barnehagens kompetanse på arbeidet med et inkluderende miljø og forebygging av mobbing

Vær i forkant av kravene i ny barnehagelov om inkluderende barnehagemiljø! Meld barnehagen på gratis kompetansetilbud for barnehager i Oslo og Viken.    

Flere nyheter Få nyhetsvarsel