Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


30.01.2019

Nettressurs - Tiltak i skolemiljøsaker

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Utdanningsdirektoratet har lansert en nettressurs om egnede tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing, mistrivsel og andre skolemiljøsaker.


28.01.2019

Dato for fellessensur i videregående opplæring våren 2019

Dato for fellessensur for sentralt gitt eksamen i videregående opplæring er satt til tirsdag 18. juni og onsdag 19. juni i Lillestrøm. 


28.01.2019

Informasjon om skriftlig eksamen og fellessensur i grunnskolen 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i 2019 sensuransvaret for norsk (hovedmål og sidemål), engelsk og matematikk i grunnskolen.


28.01.2019

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Informasjon per januar 2019


17.01.2019

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap

Høgskolen i Østfold tilbyr Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) fra høsten 2019.


17.12.2018

Elever i videregående med behov for særskilt tilrettelegging – inntak og opplæring – Oslo kommune

Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt utbytte av opplæringen.

 


04.12.2018

Informasjon om regional ordning barnehagebasert kompetanseutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Oslo og Viken

Vi er  godt i gang med forberedelsene til iverksetting i 2019 av den nye regionale ordningen for barnehagebasert kompetanseutvikling i Oslo og Viken.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel