Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


20.08.2019

Rett til et trygt og godt skolemiljø

Denne uken er det skolestart. Vi minner om at alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten krenkelser.

15.08.2019

Klar for nye utfordringer? Bli sensor i videregående opplæring!

Er du faglig dyktig? Har du god innsikt i læreplanene? Har du god arbeidskapasitet og samarbeidsevne? Dersom du kan svare ja på disse spørsmålene bør du lese videre. Vi trenger deg til sensoroppdrag!

12.08.2019

Når statistikken skal forbedres!

Frogn kommune arrangerer, på vegne av Fylkesmannen i Oslo og Viken, kurskonferanse for skoleeiere i alle kommuner i Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud.

06.08.2019

Fortsatt mulig å søke på Dronnings Sonjas skolepris 2019

Barnehage- og utdanningsavdelingen har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å nominere kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2019. 

27.06.2019

Fagsamling for barnehagemyndighetene i Oslo og Viken

Vi inviterer barnehagemyndighetene i Oslo og Viken til fagsamling 24. og 25. september 2019. Vi ber dere om å holde av disse to dagene til samlingen.

27.06.2019

Ny opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Mange unge opplever press og bekymringer i hverdagen og stadig flere ungdom rapporterer om psykiske helseplager. En egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse skal snu denne utviklingen og bidra til at unge mestrer eget liv.

14.06.2019

Statped - Fagtorg sørøst 2019

Statped i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker velkommen til faglige treffpunkt  i Kongsberg, Oslo og Sarpsborg for PPT, barnehage- og skoleeier, styrer og rektor. Andre samarbeidspartnere er også velkomne. På Fagtorget presenteres faglige smakebiter som viser hvordan god bruk av spesialpedagogisk kompetanse kan bidra til utviklingen av inkluderende barnehager og skoler.

27.05.2019

Informasjon om bruk av jodtabletter ved atomulykker

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk informerer om bruk av jodtabletter ved atomulykker. Til høyre finnes lenker til oppdatert og anbefalt informasjon. 

21.05.2019

Lærere kan utføre sensoroppdrag ved sentraltgitt skriftlig eksamen selv om de blir tatt ut i streik

Fylkesmannen i Oslo og Viken får i disse dager flere henvendelser fra lærere som har fått varsel om mulig streik. Lærerne spør om de kan være sensorer dersom de er i streik.

06.05.2019

Arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – beredskap før sommeren

Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen unge innebærer dette en fare for å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje, utsatt for trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap eller andre former for vold.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel