Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


16.04.2019

Utbetaling 2 av tilretteleggingsmidler med lokal prioritering for studieåret 2018-2019

Før utbetaling 2 gjennomføres ber vi barnehageeier/søker bekrefte at studenten/studentene fortsatt deltar på studiet.

09.04.2019

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har lagt fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

05.04.2019

Veiledning om opplæringslovens kapittel 9 A

Fylkesmannen i Oslo og Viken ønsker i 2019 å tilby skoleeiere i fylkene veiledning om opplæringslovens kapittel 9 A.

03.04.2019

Opplæring i og/eller på samisk skoleåret 2019/20 - informasjon til skoleeiere

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har innført nye rutiner for forvaltning av statstilskudd til samiskopplæring.

28.03.2019

Dronning Sonjas skolepris 2019

Barnehage- og utdanningsavdelingen har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å nominere kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2019. 

27.03.2019

Sametinget inviterer til barnehageseminar i Oslo

Sametinget arrangerer barnehageseminar i Oslo 9. og 10. mai 2019.

27.03.2019

Viktige datoer

Barnehage- og utdanningsavdelingen inviterer til informasjonsmøte og halvdagsseminar.

26.03.2019

Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken har utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2019, hvor vi setter søkelys på prioritere kommunale oppgaver som regjeringen har klare forventinger til.  

12.03.2019

Informasjon om etterutdanning gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling - 2019

Den desentraliserte kompetanseutviklingen er omtalt i stortingsmeldingen «Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen», Meld.St.21 (2016-2017).

12.03.2019

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Bydeler i Oslo og kommuner i Viken kan nå søke Fylkesmannen om tilskudd for å tilby svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel