Tilsyn med Vik kommune om tilrettelagt tilbod i barnehage

Fylkesmannen har som oppgåve å føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova § 9 første avsnitt. Når vi gjennomfører tilsynet, skal vi ha tilgang til dokumentasjon.

Tema for tilsynet

Kommunen si plikt til å sikre at barn med nedsett funksjonsevne får individuell tilrettelegging i barnehagen etter barnehagelova § 19 g, og kommunen sine vedtak.

Det er kommunen som etter barnehagelova § 19 g skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får eit eigna tilrettelagt barnehagetilbod. Kommunen skal skaffe seg oversikt over barn som kan ha nedsett funksjonsevne, og gjere vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbodet, jf. barnehagelova § 19 g.

Tilsynet vil bli gjennomført med ein gjennomgang av innsendt dokumentasjon, og stadleg intervju med barnehage og barnehagemyndigheit.

 

Dato:
20. august 2020 - 30. november 2020
Stad:
Vik
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Line Sperre
Målgruppe:
Kommunen

Kontaktpersonar