Tilsyn med Bjørnafjorden kommune etter introduksjonslova

Tema for tilsynet er kommunen si forvaltning av introduksjonslova § 6 og § 19 første ledd, og forvaltingslova sine generelle føresegner om enkeltvedtak.

Tilsynet vil omfatte om kommunen sikrar:

  • utarbeiding av individuelle planar i tråd med lovkrava i § 6 og § 19 første ledd og reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova
  • at den individuelle planen er individuelt tilpassa og utarbeidd i samråd med deltakar
  • at den individuelle planen inneheld start på programmet, tidsfasar og oversikt over tiltaka i programmet
  • at planen takast opp til ny vurdering med jamne mellomrom og ved vesentleg endring i deltakaren sin livssituasjon
  • at vesentlege endringar i den individuelle planen vert fastsett ved enkeltvedtak

 

Dato:
19. august 2020 - 18. desember 2020
Stad:
Tilsynet vert varsla som eit stadleg tilsyn. Vi vil kome tilbake til tidspunktet for gjennomføring av intervju.
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Julie Daae
Målgruppe:
Kommunen

Kontaktpersonar