Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora Nav-kontora
01. mar 01. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
01. mar 01. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og eller rusmiddelproblem, valdsproblematikk og som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar 01. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig og samansett oppfølging Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem og lidingar som treng tidleg utgreiing, behandling, oppfølging og støtte, og dei som lever med høg risiko for å utvikle psykososiale vanskar og deira familiar
01. mar 01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt Pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt og deira pårørande
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora
01. mar 01. mar Tilskot til kommunalt rusarbeid
01. mar 01. mar Tilbod til vaksne med langvarige og samansette behov for tenester
01. mar 01. mar Tilbod til barn og unge med behov for langvarig og samansett oppfølging
01. mar 01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt