Skjema og tenester

Skjema Tema Omtale
M
Melding til verjemålsavdelinga hos Fylkesmannen Annet, Vergemål Bruk skjemaet til å sende inn ei melding til vergemålsavdelinga hjå Fylkesmannen i tilfelle der det ikkje finst ein annan skjematype som passar betre.
V
Verjeerklæring Vergemål Skjema for deg som er verje og som skal stadfeste at du tek på deg verjeoppdraget og at du er innforstått med oppgåver, ansvar og plikter. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjegodtgjering Vergemål Søk om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytt til oppdraget som verje. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjegodtgjersle via DFØ-portalen Vergemål Skjema for verjer som skal sende reiserekning, be om utgiftsrefusjon eller honorar.
Verjemål for mindreårig person Vergemål Meld behov for verjemål for ein mindreårig person. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål for vaksen person Vergemål Meld behov for vergemål for ein vaksen person. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål, bli verje eller representant for eninsleg mindreårig asylsøkjar Vergemål Søk om å bli verje eller representant for einsleg mindreårig asylsøkjar (skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål, fullstendigheitserklæring Vergemål For verjer som skal levere årleg erklæring om rekneskap og formuesforvaltning. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål, fylkesmannens godkjenning, samleskjema Vergemål For verjer som skal gjere disposjonar som krev samtykke frå Fylkesmannen. Skjemaet har sikker innlogging.
Verjemål, samtykkeerklæring Vergemål Skjema for deg som treng verje og som samtykkjer til at du får verje. Bruken av skjemaet føreset at du er samtykkekompetent. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål, søk om verje Vergemål Søk om verjemål for deg sjølv eller andre. Skjemaet kan brukast av deg som treng verje, nære pårørande og ein persons verje (viss han eller ho allereie står under verjemål), eller av behandlande lege eller tilsynslege. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Ø
Økonomisk status for person med verje Vergemål For verjer som skal sende inn økonomisk status for person med verje. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)