Skjema og tenester

Skjema Tema Omtale
A
Akutte førebyggjande tiltak, søknad om tilskot Miljø og klima Rovvilt
Avfall - søknadsskjema for avfallsanlegg Miljø og klima Skjema for søknad etter forureiningslova om nytt eller endra løyve for drift av avfallsanlegg
E
Eigenkontroll - årleg rapportering i Altinn for landbasert industri Miljø og klima Lenke til alle skjema i Altinn
Elvefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
Erstatning for sau drepne av freda rovvilt Miljø og klima Rovvilt
F
Forlenga opning av snøskuterløyper - Søknad Miljø og klima Elektronisk søknad om forlenga opning av snøskuterløyper i Finnmark
Forureining - meldeskjema for asfaltverk Miljø og klima Skjema for verksemder med meldeplikt etter forureiningsforskrifta kap. 24
Forureining - meldeskjema for fiskeforedlingsverksemder Miljø og klima Skjema for verksemder med meldeplikt etter forureiningsforskrifta kap. 26
Forureining - meldeskjema for forbrenningsanlegg for reine brensel Miljø og klima Skjema for verksemder med meldeplikt etter forureiningsforskrifta kap. 27
Forureining - meldeskjema for kjemisk og elektrolytisk overflatebehandling Miljø og klima Skjema for verksemder med meldeplikt etter forureiningsforskrifta kap. 28
Forureining - meldeskjema for produksjon av pukk, grus, sand og singel Miljø og klima Skjema for verksemder med meldeplikt etter forureiningsforskrifta kap. 30
Forureining - meldeskjema for skipsverft og andre anlegg for mekanisk overflatebehandling av metallkonstruksjonar Miljø og klima Skjema for verksemder med meldeplikt etter forureiningsforskrifta kap. 29
Forureining - søknadsskjema for mudring, dumping og utfylling Miljø og klima Skjema for søknad etter forureiningslova om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag
Førebyggjande tiltak mot rovviltskader for husdyreigarar, tamreineigarar, m. fl. Miljø og klima Rovvilt
K
Konfliktdempande tiltak (rovvilt) for kommunar, organisasjonar m.fl. Miljø og klima Rovvilt
M
Motorferdsel i verneområde - søknad Miljø og klima Søknad om motorferdsel i verna område
S
Sjølaksefiske Miljø og klima Fiskeforvaltning
T
Tilskot til fisketiltak Miljø og klima Fiskeforvaltning
Tilskot til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder Miljø og klima Verneområder
Tilskot til prioriterte artar Miljø og klima Naturmangfald
Tilskot til utvalgte naturtyper Miljø og klima Naturmangfald
Tilskot til vassmiljøtiltak - kalking Miljø og klima Vatn
Tilskot til vilttiltak Miljø og klima Rovvilt
U
Utsleppsløyve - søknadsskjema Miljø og klima Søknad om utsleppsløyve – elektronisk skjema. Forureining
V
Varsling av akutt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima Elektroniske skjema som sendast inn ved melding om akutte utslepp frå avløpsanlegg med tillatelse etter kap.14 i forureiningsforskrifta der utsleppet har miljømessig betydning.
Varsling av planlagt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima Elektronisk skjema for planlagt varsling av utslepp, som også skal brukast til oppfølgingsmelding.
Å
Årleg rapportering for deponier Miljø og klima Avfall og gjennvinning