Skjema og tenester

Skjema Tema Omtale
F
Forliksråd - oppnemning av midlertidig stedfortreder Folk og samfunn Elektronisk skjema for oppnemning av ein stedfortreder for eit forliksrådsmøte eller inntil tre månader av gongen.
Forliksråd, dommarforsikring Folk og samfunn Medlemmar i forliksrådet skal gje skriftleg forsikring om at dei samvittigheitsfullt oppfyller sine plikter. Dommarforsikringa skal sendast til fylkesmannen.
Fritak frå teieplikt Folk og samfunn Sikker sending for søknad om fritak for teieplikt elektronisk til Fylkesmannen
Fri rettshjelp for privatpersonar Folk og samfunn Søknad om fri rettshjelp for privatpersonar - eigenerklæringsskjema
K
Kopi av løyve (separasjon og skilsmisse) Folk og samfunn Bruk skjemaet til å bestille kopi av skilsmisse eller separasjonsløyve.
P
Politiske partier Folk og samfunn Politiske partier som er registrert i partiregisteret, kan søke om tilskudd.
R
Rettshjelpskalkulator Folk og samfunn Fri rettshjelp
S
Søknad om oskespreiing Folk og samfunn Elektronisk skjema for søknad om oskespreiing kan sendast inn frå personar som søkjer om at eiga oske skal bli spreidd for vinden, eller det kan søkjast om oskespreiing på vegner av ein annan person
Søk om separasjon og skilsmisse Folk og samfunn Separasjon og skilsmisse
T
Tros- og livssynssamfunn Folk og samfunn Digital løsning som gir innsyn i opplysninger om livs- og trossamfunn som har søkt om statstilskudd. Skal du søke om tilskudd på vegne av et tros- og livssynssamfunn, finner du skjema hos regjeringen.no.
V
Val av forliksrådsmedlemmer Folk og samfunn Elektronisk skjema for melding om val av nytt forliksråd og suppleringsval