Kritiske samfunnsfunksjonar innan vassdragskalking

Kalkdoseringsanlegg i Frøysetelva i Masfjorden kommune
Kalkdoseringsanlegg i Frøysetelva i Masfjorden kommune (Foto: Fylkesmannen i Vestland)

Kontinuerleg vassdragskalking utan avbrot er eit viktig og avgjerande tiltak for å sikre god nok vasskvalitet i laksevassdrag som er påverka av forsuring.

Det er Miljødirektoratet, Fylkesmannen og kommunane som i samarbeid driv kalkingsarbeidet.

Tilbod om tilsyn av barn

Miljødirektoratet har gjort ei vurdering av kva deler av kalkingsverksemda som har kritiske samfunnsfunksjonar:

Ansatte som trengst for å oppretthalde produksjon, levering eller drift av kalkdoseraranlegg, og som jobbar etter kontrakt med Miljødirektoratet/Fylkesmannen, er vurdert til å ha samfunnskritisk funksjon. Desse er omfatta av tilbodet om tilsyn av barn.

Kalking i Vestland

Fem vassdrag i Vestland har kalkdoseraranlegg: Uskedalselva i Kvinnherad, Ekso i Vaksdal, Modalselva i Modalen, Frøysetelva i Masfjorden og Flekke- og Guddalsvassdraget i Fjaler kommune.