Hagerømlingar

Vi har lange tradisjonar for å importere prydplantar til hagar og parkar. Som regel er plantane berre til glede, men når dei finn vegen over hagegjerdet, kan dei lage trøbbel. Desse plantane kallar vi hagerømlingar.

Mange importerte hageplantar har eigenskapar som gjer at dei konkurrerer ut andre plantar, dei er hardføre og dei spreier seg raskt. Dette er gode eigenskapar i et blomsterbed, men i vill natur trengjer dei bort stadbundne artar og skapar monokulturar heller enn biologisk mangfald.

Kjenn hagen din

Lurer du på om du har ein hagerømling i hagen? Eller skal du plante nytt og prøve å unngå hagerømlingar? Vi anbefaler at du ser på informasjonen om hagerømlingar på nettstaden til Det norske hageselskap. Der finn du god informasjon om dei enkelte plantane, og alternativ til kva du kan plante.

Fylkesmannens rolle

Fylkesmannen rettleiar og samordnar tiltak mot framande skadelege artar. Mange fylke har laga regionale handlingsplanar mot framande artar og informasjonsbrosjyrar om hagerømlingar.

Kort om regelverket

Forskrift om framande organismar gjer det lettare å hindre at framande skadelege artar kjem inn i landet, og at dei spreier seg ut i naturen og trugar naturmangfaldet. Det er forbode å importere, selje og plante ein del hageplantar. Som hovudregel må du ha løyve frå Miljødirektoratet for å sette ut framande artar i naturen, i parker og i dyrka område.

Lær meir

Vi har samla ein del nyttige lenker om temaet hagerømlingar. Fleire fylkesmannsembete har laga eigne brosjyrar om hagerømlingar, mange har også handlingsplanar der artane som er dei største utfordringane i fylket, er omtala.

Vis meir


Kontaktpersonar

Fakta

Framand art: Ein art som er innført til staden, anten med vilje eller av vanvare, men som opphavleg høyrer heime ein annan stad. Dei aller fleste plantar gjer ikkje skade, men nokon påverkar det biologiske mangfaldet negativt.

Hagerømling: Hageplante som har forvilla seg ut i naturen og etablert seg der. Mange spreier seg ekstremt raskt og trengjer bort stadbunden natur.

Forbodsliste: Liste over artar det er forbode å selje og plante.