Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskot til spreiing av husdyrgjødsel om våren og/eller i vekstsesongen (gjeld kun for område nær prioriterte vassdrag med elvemusling)

Det kan i prioriterte og kartfesta område nær vassdrag med elvemusling gjevast tilskot for å ikkje spreie husdyrgjødsel eller biorest etter 10. august. Formålet med tiltaket er å ta vare på elvemusling, auke gjødslingseffekten og å redusere forureining av vatn og utslepp til luft.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 16.07.2019

Kravet om spreiing før 10. august gjeld all spreiing av husdyrgjødsel som føretaket disponerer. Kravet til spreietidspunkt gjeld såleis også for spreiing av føretaket si husdyrgjødsel utanfor det prioriterte området, både på eige og anna jordbruksføretak. Tilskotet blir likevel berre gitt for areal som ligg innanfor prioritert og kartfesta område. For å sikre nok lagerkapasitet gjennom vinteren, bør gjødsellageret vere tømt ved spreiing før 10. august.

Føretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringar som syner spreiedato og gjødselmengde spreidd per dekar. Tiltaket gjeld spreiing på alle typar godkjent spreieareal, også på innmarksbeite når det ved eige vedtak er godkjent som spreieareal. Det skal minimum spreiast 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar. Arealet skal haustast ved slått eller beiting etter gjødslinga i søknadsåret.

Tilskotet er i hovudsak retta mot føretak med mjølkeproduksjon, då desse har meir husdyrgjødsel enn andre produksjonar. Det er difor sett krav om at føretaket må disponere minst 80 dekar fulldyrka eller overflatedyrka areal for å kunne søke om tilskotet. Minimumskravet på 80 dekar kan inkludere areal utanfor det prioriterte og kartfesta området. Tilskotet gjeld frå første dekar.

Tilskotet kan ikkje kombinerast med Tilskot til spreiing av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedlegging eller Tilskot til spreiing av husdyrgjødsel med tilførselsslange/slepeslange.

Tiltaket gjeld prioriterte og kartfesta område nær vassdrag lista opp i tabellen under. Konkret avgrensing av kva areal som kan godkjennast kjem berre fram i kart i Fylkesatlas (www.fylkesatlas.no). Sjå der kategori Landbruk – Regionalt miljøprogram RMP – temalaget Forureining landbruk –prioriterte vassdrag. I kartet er prioriterte område merka med RAUDE felt. Kartet er dessverre ikkje tilgjengeleg i elektronisk søknadsportal. Når ein skal søkje tilskot må ein difor sjå på kart i Fylkesatlas for å vite kva areal som kan godkjennast og som ein kan teikne inn i søknaden.

Kommune Vassdrag/del av vassdrag
Bergen Haukåselva
Bergen, Bjørnafjorden Osvassdraget
Bjørnafjorden Døsjaelva
Bjørnafjorden Osvassdraget
Bømlo Åreidelva
Fitjar Fjordbekken
Kinn Nyttingeneselva
Stad Maurstadelva
Kvam Røyrvikelva
Osterøy Lonevassdraget
Samnanger Skjelåna og Nordbøvassdraget
Stad Dalsbøvassdraget
Sunnfjord Redalsvassdraget
Tysnes Kvernaviksbekken


Utmålingseining og førebels tilskotssats

  • kr 180 per daa
    Tiltaket gjeld berre for føretak som disponerer minst 80 daa fulldyrka eller overflatedyrka aeral, og det kan gjevast tilskot for inntil 250 daa per føretak
    (Tilskotet gjeld spreiing av husdyrgjødsel før 10. august på godkjent spreieareal som ligg innanfor kartfesta område nær prioriterte vassdrag med elvemusling. Kravet til spreietidspunkt gjeld for all spreiing av husdyrgjødsel som føretaket disponerer, både innanfor og utanfor kartfesta område.)

Godkjent spreieareal

Godkjent spreieareal for husdyrgjødsel er:

  1. Fulldyrka og overflatedyrka jord som aktivt blir brukt til å spreie husdyrgjødsel.
  2. Dei delane av innmarksbeite som Fylkesmannen eller kommunen etter søknad har godkjent som spreieareal.