Koronaviruset

Her finn du ei oversikt over nyhendesaker om koronaviruset. Vi følgjer situasjonen kontinuerleg.

For meir informasjon om status for koronaviruset i Vestland, generelle råd frå helsestyresmaktene og oversikt over informasjon til publikum og helsepersonell, klikk her.

26.03.2020

Opphaldsløyve til sesongarbeidarar under covid-19-pandemien

Arbeidstakarar som har eller nyleg har hatt opphaldsløyve og som oppheld seg i Norge under covid-19-pandemien, kan få fornya opphaldsløyve sjølv om samla opphaldstid vert overskride.

26.03.2020

Familievernkontora opnar att

I første omgang får familiar som treng det, eit tilbod om hjelp via telefon. Sentralbordet til familievernkontor i alle regionar skal vere opne frå i dag.

25.03.2020

Barn og unge som ønsker å komme i kontakt med oss

Vi som jobbar med barnevern hos Fylkesmannen er tilgjengeleg for alle barn og unge. Her finn du kontaktinformasjon viss du vil komme i kontakt med oss. 

25.03.2020

"Hytteforskrifta"

Paragraf 5 om forbod mot overnatting på fritidseigedom i Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 vart i går forlenga til over påske.

25.03.2020

Midlertidig forlenging av førarrett

For å avgrense fastlegane sitt arbeid har Vegdirektoratet i samråd med Helsedirektoratet bestemt å forlenge utgått førarrett utan krav til ny helseattest.

24.03.2020

Informasjon til friskulane om koronasituasjonen

Alle friskular og skular godkjent etter voksenopplæringslova kap. 4 har fått eit brev med avklaringar på ein del sentrale problemstillingar knytt til at skulane må halde stengt.

24.03.2020

Fylkesmannens råd om koronatiltaka

Alle fylkesmenn fekk i helga i oppdrag om å gjere greie for positive og negative effektar av koronatiltak, og kome med råd om kva som burde skje vidare.

24.03.2020

Fristar for miljøovervaking i akvakulturanlegg og koronavirus

Oppdrettsselskap må melde frå til Fylkesmannen, dersom miljøgranskingar planlagde før 1. juni 2020 vert utsett.

23.03.2020

Avklaringar som gjeld opplæring og tilbod til elevar med særlege omsorgsbehov

Utdanningsdirektoratet har svart på spørsmål om opplæring og tilbod til elevar med særlege behov.

23.03.2020

Barn som bur i utrygge heimar skal framleis få tilbod om barnehage, skule eller anna dagtilbod

Barn under omsorg av foreldre med psykisk liding og/eller rusliding skal framleis få tilbod om barnehage, skule eller anna dagtilbod.

Fleire nyhende