258 millioner til klimatiltak

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Miljødirektoratet har følgende oppfordringer til søkerne for 2020 :

  • Vi støtter fortsatt kartlegging av mulige klimatiltak i bygge- og anleggsprosjekter med 75 prosent av kostnadene. Vi har støttet mange kartlegginger knyttet til bygg, men oppfordrer til å kartlegge muligheter for å redusere utslipp knyttet til veiarbeid, vann- og avløp, park og utendørs idrettsanlegg, både fra anleggsarbeider og i materialbruk.
  • Det er viktig å ta vare på karbonrike arealer. Søk gjerne støtte til prosjekter om hvordan disse arealene kan ivaretas i arealplanleggingen eller i annen forvaltning.
  • Ved å vektlegge gode klimaløsninger i anskaffelser kan kommunene bidra til en stor og viktig omstilling hos leverandørene. Selv om ikke leverandørene leverer klimavennlige varer og tjenester ved første forespørsel, har det likevel en stor verdi at kommunen etterspør klimaløsninger igjen og igjen. Å etterspørre klimaløsninger i innkjøp krever imidlertid vilje, kompetanse og rutiner i mange deler av kommunen. Søk støtte til det viktige prosessarbeidet med å innarbeide klimahensyn systematisk i kommunens innkjøp.

 

Relaterte lenker ligger i menyen til høyre.

 

Søknadsfrist:
15.02.2020 00:00:00
Målgruppe:
Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søkje:
Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd, sammen eller hver for seg

Kontaktpersonar