Kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2019

Hensikten med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes evne og muligheter til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står ovenfor på helse- og omsorgsfeltet. 

Tilskuddet skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.

Tilskuddsmidlene fordeles på tre hovedformål:

  • midler til kompetanseheving, herunder tilskudd til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte og kompetansetiltak om rus og psykiske lidelser
  • opplæring knyttet til brukerstyrt personlig assistanse
  • innovasjonstiltak, herunder utvikling av nye tiltak og metoder for forebygging og tidlig rehabilitering og samspill med pårørende og frivillige i omsorgssektoren generelt og i demensomsorgen spesielt

Hvordan søke om tilskudd fra Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

I 2019 viderefører vi det elektroniske søknadsskjemaet og rutinene som ble etablert i Telemark til å gjelde også for kommunene i Vestfold. Bakgrunnen for dette er et mål om å effektivisere innsending av søknad og lette vår saksbehandling. Skjemaløsningen blir presentert på et eget møte med kommunene i Vestfold og Telemark 7. februar i Porsgrunn (se egen invitasjon).

Skjemaet er en questback og det er lagt opp til at kommunen må sende inn ett, samlet skjema. Kommuner med flere innbyggere enn 15 000 gis anledning til å sende inn ett skjema per kommunalsjefområde.

For å få tilgang til skjemaet må den som skal fylle ut og sende inn søknaden på vegne av kommunen oppgi sin e-postadresse til fmteeba@fylkesmannen.no.

Som hjelp for kommunene i deres interne arbeid med søknaden, har vi tatt ut søknadsskjemaet som et pdf-dokument og et word-dokument, se til høyre i artikkelen. Her finner dere også utlysingsbrev, regelverk for tilskuddsordningen samt veiledning til innsending av søknad.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å lagre underveis i utfylling av søknadsskjemaet. Du må derfor forberede og ha alt klart FØR utfylling starter. Bruk eventuelt kladdeskjemaet i word som ligger på nettsiden vår. 

Her finner du informasjon om rapportering og rapportskjemaer for tilskudd mottatt i 2018 

Søknadsfrist:
01.04.2019 23:00:00
Målgruppe:
Primærmålgruppen er ledere, ansatte, personer som jobber i helse- og omsorgstjenesten, inklusive psykisk helse og rustjenester. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale etater være målgruppe (f. eks. NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler). Sekundærmålgruppe er brukere av de kommunale helse- og omsorgstjenester, inklusive psykisk helse- og rustjenester og deres pårørende.
Ansvarleg:
Cathrine Hefte og Ellen Bang Andersen, Helse- og omsorgsavdelingen
Kven kan søkje:
Kommuner, fylkeskommuner og høgskole/universitet
Rapporteringsfrist:
01.04.2020 00:00:00