Postjournal

Vi publiserer vår postjournal i eInnsyn, som er en felles publiseringstjeneste for offentlige virksomheter.

Bestillingen din i eInnsyn blir sendt til vårt postmottak som et innsynskrav.
Lenke ligger i menyen til høyre.

 

Personvern

Fylkesmannen behandler hvert år mange saker som av ulike grunner er unntatt fra offentlig innsyn. Sakene og dokumentene som er unntatt offentlig innsyn, er merket med den lovhjemmelen som er brukt.

Enkeltsaker som du kan be om innsyn i

Fylkesmannens plikt til å føre journal og publisere denne på internett er hjemlet i offentleglova § 10. Med hjemmel i offentleglova § 27 og forskrift av 17. oktober 2008 nr. 1119 § 9, blir imidlertid journalinnføringer for en del sakstyper unntatt fra den offentlige journalen.

Sakstyper som ikke føres i vår offentlige postjournal

I den offentlige postjournalen fører vi ikke enkeltsaker om separasjon, skilsmisse, biologisk opphav, barnefordeling-/samværsrett og enkeltsaker etter barnevernloven, sosialtjenesteloven, psykisk helsevernloven og vergemålsloven.