Søk om tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontoret

Søknad om tilskot til utvikling av dei sosiale tenestene i NAV-kontora for 2020 skal sendast Fylkesmannen innan 1. februar. Me gjev rettleiing til søknaden ved førespurnad. Ei invitasjon til møte om oppfølging til dei kontora som mottek tilskot kjem seinare. Meir informasjon finn du under lenker i høyre marg.