Tilrådning om vern av et skogområde i Larvik

Lågurt eikeskog i Kvelderønningen
Lågurt eikeskog i Kvelderønningen (Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark)

Tilrådning til Miljødirektoratet for opprettelse av Kvelderønningen naturreservat i Larvik kommune i Vestfold.

Fylkesmannen legger med dette frem forslag om vern i medhold av naturmangfoldloven. Forslaget er basert på ordningen med frivillig vern av skog.

Området som foreslås vernet er Kvelderønningen i Kvelde med et areal på ca. 1026 dekar. Deler av området er vurdert regionalt verneverdig (**), med funn av rødlistearter og rødlista naturtyper.