Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

                                                        Fylkesmannen sine oppgåver ved aktutt forureining


23.11.2020

Rolf Grohs AS har fått permanent løyve til verksemd på visse vilkår

Rolf Grohs AS har fått permanent løyve til mottak og handsaming av ulike overskytande masser, rester av asfalt og betong ved Granmo sandtak.

23.11.2020

Utsleppsløyve for nye Søbyholmen renseanlegg

Tønsberg kommune har fått løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn og overvatn frå Søbyholmen avløpsanlegg i Kirkevoll Brekkeåsen tettbygd område og tilhøyrande avløpsnett.

18.11.2020

Endring i farevarsel om høg vasstand ifrå MET

Meteorologisk institutt endrar på farevarslinga for høg vasstand, for at vi skal få betre og enklare oversikt over gyldige farevarsel.

16.11.2020

Søknad om mudring og mellombels utfylling ved Klosterøya - Jernbanebrygga i Skien

Det er søkt om løyve etter forureiningsregelverket i samband med etablering av gang- og sykkelbru mellom Klosterøya og Jernbanebrygga.

13.11.2020

Vedtak om kvotejakt på gaupe i 2021

Kvota er på inntil 32 dyr, av dette inntil 12 hoer eldre enn eitt år. 

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel