Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


21.11.2019

258 millioner til klimatiltak

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

20.11.2019

Kvotejakt på gaupe i 2020

Rovviltnemnda i region 2 (Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud) har fattet vedtak om kvotejakt på gaupe i 2020.

18.11.2019

Forvaltningsplan for Mølen er ferdig

Mølen er et populært friluftsområde samtidig som det er et unikt område for fugl. Etter lang og omfattende prosess har Fylkesmannen vedtatt en forvaltningsplan for Mølen fuglefredningsområde. Den beskriver blant annet hvilke aktiviteter området kan brukes til uten at naturen skades.

13.11.2019

I vinter fortsetter skjøtselen i Larvik bøkeskog

Trærne feller løv i vakre farger og alt går litt saktere i bøkeskogen nå når det blir kaldere. Da er det også tid for å skjøtte skogen. Dette arbeidet har akkurat startet.

08.11.2019

Håndtering av overskuddssnø

Snø som dumpes i vann eller deponeres på land kan være et forurensningsproblem, og aktuelle aktører har plikt til å undersøke dette og påse at overskuddsnøen håndteres forsvarlig.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel