Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

                                                        Fylkesmannen sine oppgåver ved aktutt forureining


15.09.2020

Nye klimawebinarer for kommunane

Miljødirektoratet tilbyr nye webinarer om klimatilpassing og korleis kommunane kan kutte utslepp av klimagassar. Rundt 50 webinarer kan sjåast i opptak.

11.09.2020

DuoZink AS har søkt om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

DuoZink AS har søkt om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for sin fabrikk på Borgeskogen i Sandefjord.

10.09.2020

Forureina grunn og sjøbotn: Middel til opprydding

Miljødirektoratet forvaltar middel til oppryddingstiltak i forureina grunn og sjøbotn. Fristen for å søka om middel for 2021 er 15. oktober 2020.

08.09.2020

Metallco Grenland AS har fått løyve til mottak, mellomlagring og behandling av avfall

Verksemda kan ta imot avfall av kasserte kjøretøy, EE-avfall, noe typer farleg avfall og metall avfall.

07.09.2020

Lisensfelling av jerv startar 10. september

Kvota er på to dyr og er felles for heile rovviltregion 2 (Aust-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold).

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel