Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


12.09.2019

Høring - Findus Norge AS

Findus Norge AS søkte 05.10.16 om endring av tillatelsen etter forurensingsloven.

12.09.2019

Ny tillatelse til drift av avfallsanlegg - Bø Bilco AS

Fylkesmannen har gitt Bø Bilco AS tillatelse etter forurensningsloven til å drifte avfallsanlegg på Grivimoen industriområde i Bø kommune.

09.09.2019

5 tonn stillehavsøsters samlet inn ved dugnad på Jomfruland

Lørdag 23. august ble det gjennomført dugnad med innsamling av stillehavsøsters ved Djupoddenskjæra på innsiden av Jomfruland.

06.09.2019

Info om skrantesjuke

En innledende test på hjernemateriale fra en villrein skutt i Våmur-Roan villreinområde i Telemark ga svakt utslag på skrantesjuke. Ved slike prøvesvar tas det alltid flere tester før man kan konkludere om dyret har skrantesjuke.

22.08.2019

Høring- Søknad om utfylling ved Strand industriområde i Kragerø

Arbor Kragerø AS søker om tillatelse til utfylling av masser ved Strand Industriområde i Kragerø.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel