RMP-tilskudd

Tilskuddsordningen Regionalt miljøtilskudd (RMP) 

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd, kan søke tilskudd. Søknadsfristen i Vestfold og Telemark er 15. oktober - samme frist som for søknad om produksjonstilskudd.

Tilskuddsordningen revideres hvert år sammen med næringsorganisasjonene i Vestfold og Telemark. Det er krav om journal over plantevernmidler og gjødslingsplan når det sprøytes og gjødsles.

Det er nå laget veiledning for alle tilskuddsordningene, klikk på det enkelte tiltaket i listen under.

Det oppfordres sterkt til å søke tilskudd elektronisk via Altinn.

 

Tiltak det kan søkes tilskudd til i Vestfold og Telemark 2020 er:

- Tilskudd til tiltak i kulturlandskapet

- Tilskudd til tiltak mot forurensning

Tiltak Beskrivelser Tiltaksklasser Enhet Foreløpig sats kr
Visse områder Alle områder
Kulturlandskap 

§4 - Drift av bratt areal

Bokmål   Nynorsk

For Telemark til fulldyrka og overflatedyrka arealer Helning 1:5 dekar 200  
Helning 1:3 dekar 300  

§5 - Drift av beitelag

Bokmål   Nynorsk

Beitelag med minst 2 medlemmer Storfe/hest dyr   15
Småfe dyr   10

§6 - Beiting av verdifulle jordbruks-landskap i innmark

Bokmål   Nynorsk

Gjelder i prioriterte områder Beiting dekar 150  

§7 - Beiting av verdifulle jordbruks-landskap i utmark

Bokmål   Nynorsk

Gjelder på øyer og i natur-vernområder v/kysten Storfe/hest dyr 1 200  
Småfe dyr 350  

§8 - Slått av verdifulle jordbruks-landskap

Bokmål   Nynorsk

Gjelder for Telemark i prioriterte områder Slått dekar 200  

§9 - Skjøtsel av gårdsdammer

Bokmål   Nynorsk

Slått, rydding eller beiting Dam stk   800
Biologisk mangfold

§10 - Slått av slåttemark

Bokmål   Nynorsk

Må være registrert i Naturbase og ikke motta tilskudd fra miljøforvaltningen Svært viktig dekar   2 000
Viktig dekar   2 000
Lokalt viktig dekar   2 000

§11 - Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer

Bokmål   Nynorsk

Arealer med trua arter på Norsk Rødliste Slått dekar   1 000
Beiting dekar   250

§12 - Skjøtsel av trua naturtyper

Bokmål   Nynorsk

Visse trua naturtyper registrert i Naturbase Slått/rydding dekar   500
Beiting dekar   250

§13 - Skjøtsel av styvingstrær

Bokmål   Nynorsk

Tilskudd gis det året treet styves Tre stk   800

§14 - Soner for pollinerende insekter

Bokmål   Nynorsk

Tilskudd til å så og skjøtte. Maks 3000 m per foretak. Høy sats meter   15
Kulturminner og kulturmiljøer

§15 - Drift av seter

Bokmål   Nynorsk

Produksjon/døgn minst 45 l kumelk /25 l geitemelk i 6 uker Egen foredling seter   60 000
Levering meieri seter   60 000

§16 - Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner

Bokmål   Nynorsk

Gravminner, hustufter, helleristninger og veifar Slått dekar   500
Beiting dekar   350

§17 - Skjøtsel av steingjerder

Bokmål   Nynorsk

I jordbruks-landskapet Steingjerder meter   5

§18 - Skjøtsel av kulturhistoriske områder

Bokmål   Nynorsk

Nasjonale områder (KULA), Fredete områder Slått/rydding dekar 500  
Beiting dekar 250  
Friluftsliv

§19 - Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet

Bokmål   Nynorsk

Gjelder delen av tursti over jordbruksareal Lav tilrettelegging meter   10
 

 

Tiltak Beskrivelser Tiltaksklasser Enhet Foreløpig sats kr
Prioriterte områder Andre områder
Avrenning til vann

§20 - Ingen jordarbeiding om høsten

Bokmål  Nynorsk

Korn, oljevekster, belgvekster, frøeng siste, høstingsår, grønngjødsling og grønnfôrvekster Erosjonsklasse 1 dekar 40 30
Erosjonsklasse 2  dekar 60 50
Erosjonsklasse 3 dekar 150 100
Erosjonsklasse 4 dekar 200 150

§21 - Gras på arealer utsatt for flom og erosjon

Bokmål   Nynorsk

Gras på arealer utsatt for erosjon Erosjonsklasse 3 og 4 dekar 65 0

§22 - Direktesådd høstkorn og høstoljevekster

Bokmål   Nynorsk

På arealer som ikke er jordarbeidet (se mer på infoark)   dekar 100 50

§23 - Fangvekst som underkultur

Bokmål   Nynorsk

I korn, oljevekster og belgvekster   dekar 120 90

§24 - Fangvekst sådd etter høsting

Bokmål   Nynorsk

Etter tidligkulturer av poteter og grønnsaker   dekar 250 200

§25 - Grasdekte vannveier og grasstriper i åker

Bokmål   Nynorsk

Gras i dråg - min 6 m bred Grasstriper i åker - min 2 m Korn meter 25 20
Potet/grønnsaker meter 35 30

§26 - Grasdekt kantsone i åker

Bokmål   Nynorsk

Grasdekt kantsone mot vassdrag - min 6 m bred Korn meter 10 5
Potet/grønnsaker meter 30 20
Utslipp til luft

§27 - Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel

Bokmål   Nynorsk

I eng og åpen åker, gjelder også biorest   dekar 40 40

§28 - Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange

Bokmål   Nynorsk

I tillegg til tilskudd til nedlegging eller nedfelling   dekar 35 35
Plantevern

§30 - Ugrasharving i åker

Bokmål  Nynorsk

I korn og annet frø til modning.   dekar 80 80

§31 - Ugrasbekjempelse i radkulturer

Bokmål  Nynorsk

I poteter og grønnsaker. Mekanisk ugrasbekjempelse dekar 150 150
Miljøavtale
§31- Miljøavtale for nedbørfelt Akersvannet (i kommunene Sandefjord og Tønsberg) Frivillig ordning med ekstra tilskudd til kombinasjoner av miljøtiltak i nedbørfeltet Trinn 1 dekar 100 0
Trinn 2 dekar 150 0