Ny plikt for kommuner til å melde alvorlige skader eller dødsfall etter varselordningen

Fra 1. juli må også virksomheter i kommunene som yter helse- og omsorgstjenester, varsle til Helsetilsynet når det oppstår dødsfall eller alvorlig skade på pasient. 

Plikten er fastsatt i ny helsetilsynslov § 6 Plikt til å varsle tilsynsmyndigheten om alvorlig hendelse.

Ordlyden i lov om spesialisthelsetjenesten § 3-3 a endres også fra 1. juli og lyder:

«Virksomheter som er omfattet av loven her, skal straks varsle Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen, jf. helsetilsynsloven § 6 og lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten § 7. Varslingsplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.»

Fra samme dato får pasienter, brukere og nærmeste pårørende varslingsrett til Statens helsetilsyn om slike hendelser. Varslingsretten er fastsatt i lov om pasient- og brukerrettigheter i ny § 7-6 Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlig hendelse.

Varslene skal sendes direkte til Statens helsetilsyn. Du finner informasjonen under lenker i høyre marg på denne siden.